ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ارسال پیامک با دامنه

آخرین به روز رسانی: 26 جولای 2018

آدرس وب سرویس

متد SendWithDomain

این متد جهت ارسال پیامک با دامنه استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
UsernameStringنام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PasswordStringکلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
toStringشماره فرستنده
FromStringشماره گیرنده
TextStringمتن پیام
isflashBoolمشخص میکند پیام بصورت flash ارسال گردد
domainNameStringدامنه

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValueIntیک عدد : RecId ارسال
۰ : نام کاربری یا رمزعبور اشتباه می‌باشد
۱ : درخواست با موفقیت انجام شد
۲ : اعتبار کافی نمی‌باشد
۳ : محدودیت در ارسال روزانه
۴ : محدودیت در حجم ارسال
۵ : شماره فرستنده معتبر نمی‌باشد
۶ : سامانه درحال به روز رسانی می‌باشد
۷ : متن حاوی کلمه فیلتر شده می‌باشد
۹ : ارسال از خطوط عمومی از طریق وب سرویس امکان پذیر نمی‌باشد
۱۰: کاربر موردنظر فعال نمی‌باشد
۱۱: ارسال نشده
۱۲: مدارک کاربر کامل نمی‌باشد
SendWithDomain
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms('soap');
$sms->sendWithDomain($to,$from,$text,$isflash,$domain);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms('soap');
sms.sendWithDomain(to, from, text, isflash, domainName);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.SendWithDomain(to, from, text, isflash, domainName);
const string username = "username";
const string password = "password";
SendSoapClient soapClient = new SendSoapClient();
soapClient.SendWithDomain(to, from, text, isflash, domainName);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New SendSoapClient()
soapClient.SendWithDomain(to, from, text, isflash, domainName)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.SendWithDomain(t: to, from: from, text: text, flash: isflash, domain: domainName)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient SendWithDomain:to from:from msg:text flash:isFlash domain:domain];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.send_with_domain(to, from, text, isflash, domainName)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.SendWithDomain(to, from, text, isflash, domainName);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.send_with_domain(to, from, text, isflash, domainName)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->SendWithDomain($to, $from, $text, $isflash, $domain);
local username = "username";
local password = "password";
SendWithDomain(to, from, text, isflash, domainName);
username := "username";
password := "password";
SendWithDomain(to, from, text, isflash, domainName);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.SendWithDomain(to, from, text, isflash, domainName)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <SendWithDomainResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <SendWithDomainResult>string</SendWithDomainResult>
  </SendWithDomainResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>