ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک

افزودن کاربر با نام کاربری دلخواه

آخرین به روز رسانی: 18 تیر 1403

متد AddUserWithMobileNumber2

از این متد جهت اضافه کردن کاربر جدید در سامانه با نام کاربری دلخواه استفاده می‌شود.

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
username String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه (کاربر جدید به عنوان زیرمجموعه این کاربر ثبت خواهد شد)
password String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه (کاربر جدید به عنوان زیرمجموعه این کاربر ثبت خواهد شد)
productId Int Id مربوط به بسته (محصولی) که قرار است به کاربر تخصیص داده شود. (این کد در پنل مدیریتی در بخش بسته‌ها، قبل از عنوان بسته درج گردیده است)
mobileNumber String شماره موبایل کاربر شما
firstName String نام کاربر
lastName String نام خانوادگی کاربر
targetUsername String نام کاربری دلخواه (این مقدار پس از ثبت کاربر به عنوان نام کاربری لحاظ شده و کاربر جهت ورود پنل به آن نیاز خواهد داشت)
email String ایمیل کاربر

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue String رشته 5 کاراکتری : کاربر با موفقیت درج گردید که همان مقدار رمز عبور کاربر می‌باشد.
-۳ : کد بسته وارد شده صحیح نمی‌باشد.
-۲ : شماره موبایل وارد شده صحیح نمی‌باشد.
۰ : نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمی‌باشد.
۳ : نام کاربری تکراری می باشد
۴ : محدودیت در ایجاد کاربر
۵ : اعتبار کافی نمی‌باشد.
adduserwithmobilenumber2
//بدون نیاز به پکیج گیت هاب Procedural PHP نمونه کدهای 
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled",0);
 $sms = new SoapClient("http://api.payamak-panel.com/post/Users.asmx?wsdl",array("encoding"=>"UTF-8"));
 $data = array(
 "username"=>"",
 "password"=>"",
 "productId"=>"",
 "mobileNumber"=>"",
 "firstName"=>"",
 "lastName"=>"",
 "targetUsername"=>"",
 "email"=>"",
 );
 $result = $sms->AddUserWithMobileNumber2 ($data)->AddUserWithMobileNumber2Result;
 var_dump($result);
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap12:Body>
    <AddUserWithMobileNumber2Response xmlns="http://tempuri.org/">
      <AddUserWithMobileNumber2Result>string</AddUserWithMobileNumber2Result>
    </AddUserWithMobileNumber2Response>
  </soap12:Body>
</soap12:Envelope>