ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

دریافت پیامک‌های دریافتی

آخرین به روز رسانی: ۱۱ شهریور ۱۳۹۷

متد GetMessages

این متد جهت بررسی پیامک های دریافتی به کار می رود.

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
UsernameStringنام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PasswordStringکلیمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
LocationIntمشخص کننده نوع پیامک است، اگر ۱ باشد پیامکهای دریافتی، اگر ۲ باشد پیامکهای ارسالی را مشخص می کند و اگر -۱ تنظیم شود کلیه پیامکها درخواست می شوند.
FromStringشماره فرستنده (مثلا ۱۰۰۱۲۳)، در صورت خالی گذاشتن این پارامتر، پیام‌های کلیه شماره‌ها دریافت می‌شود
IndexIntاندیس مربوط به ردیف پیام‌های دریافتی - پیشنهاد می‌گردد این مقدار را ۰ در نظر بگیرید
CountIntتعداد رکورد درخواستی

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValueList of ClassMessagesBL []
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username, $password);
$sms = $api->sms();
$sms->getMessages($location,$index,$count,$from);
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms('soap');
$sms->getMessages($location,$index,$count,$from);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms();
sms.getMessages(location,index,count,from);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms('soap');
sms.getMessages(location,index,count,from);
final String username = "username";
final String password = "password";
RestClient restClient = new RestClient(username, password);
restClient.GetMessages(location, index, count, from);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.getMessages(location, index, count, from);
const string username = "username";
const string password = "password";
RestClient restClient = new RestClient(username, password);
restClient.GetMessages(location, index, count, from);
const string username = "username";
const string password = "password";
SendSoapClient soapClient = new SendSoapClient();
soapClient.getMessages(username, password, location, from, index, count);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim restClient As New RestClient(username, password)
restClient.GetMessages(location, index, count, from)
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New SendSoapClient()
soapClient.getMessages(username, password, location, from, index, count)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var restClient = RestClient(user: username, pass: password)
restClient.GetMessages(loc: location, indx: index, cnt: count, from: from)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.getMessages(loc: location, from: from, indx: index, cnt: count)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
RestClient *restClient = [[RestClient alloc] initCred:username password:password];
[restClient GetMessages:location from:from index:index count:count];
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient getMessages:location from:from index:index count:count];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms()
sms.get_messages(location,index,count,from)
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.get_messages(location,index,count,from)
final String username = "username";
final String password = "password";
RestClient restClient = new RestClient(username, password);
restClient.GetMessages(location, index, count, from);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.getMessages(location, from, index, count);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms
sms.get_messages(location,index,count,from)
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.get_messages(location,index,count,from)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $restClient = new RestClient($username, $password);
$restClient->GetMessages($location, $index, $count, $from);
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->getMessages($location, $from, $index, $count);
local username = "username";
local password = "password";
GetMessages(username, password, location, index, count, from);
local username = "username";
local password = "password";
getMessages(username, password, location, from, index, count);
username := "username";
password := "password";
GetMessages(username, password, location, index, count, from);
username := "username";
password := "password";
getMessages(username, password, location, from, index, count);
val username = "username"
val password = "password"
val restClient = new RestClient(username, password)
restClient.GetMessages(location, index, count, from)
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.getMessages(location, from, index, count)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length 
  
   
    
     long
     int
     int
     int
     double
     unsignedByte
     string
     string
     dateTime
     string
     string
     int
     int
     int
     boolean
     boolean
     boolean
     double
     int
     int
     int
     int
     boolean
     int
     int
     int
     int
     boolean
    
    
     long
     int
     int
     int
     double
     unsignedByte
     string
     string
     dateTime
     string
     string
     int
     int
     int
     boolean
     boolean
     boolean
     double
     int
     int
     int
     int
     boolean
     int
     int
     int
     int
     boolean