ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

مشاهده مشخصات پیام

آخرین به روز رسانی: 6 آگوست 2018

آدرس وب سرویس

متد GetMessagesReceptions

از این متد برای مشاهده مشخصات پیام (شماره موبایل، تاریخ و recid) استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
UsernameStringنام کاربری مربوط به حساب کاربر
PasswordStringکلمه عبور مربوط به حساب کاربر
msgIdsIntId مربوط پیام موردنظر
fromRowsIntشماره ردیف(برای مشاهده کلیه پیامهای کدموردنظر پیشنهاد می‌گردد ۰ درنظر گرفته شود

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValueList of ClassMessagesBL[]
GetMessagesReceptions
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms('soap');
$sms->getMessagesReceptions($msgId,$fromRows);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms('soap');
sms.getMessagesReceptions(msgId,fromRows);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetMessagesReceptions(msgId, fromRows);
const string username = "username";
const string password = "password";
ReceiveSoapClient soapClient = new ReceiveSoapClient();
soapClient.GetMessagesReceptions(username, password, msgId, fromRows);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New ReceiveSoapClient()
soapClient.GetMessagesReceptions(username, password, msgId, fromRows)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.GetMessagesReceptions(msgId: msgId, fromRows: fromRows)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient GetMessagesReceptions:msgId fromrows:from];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.get_messages_receptions(msgId,from_rows)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetMessagesReceptions(msgId, fromRows);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.get_messages_receptions(msgId,from_rows)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->GetMessagesReceptions($msgId, $fromRows);
local username = "username";
local password = "password";
GetMessagesReceptions(username, password, msgId, fromRows);
username := "username";
password := "password";
GetMessagesReceptions(username, password, msgId, fromRows);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.GetMessagesReceptions(msgId, fromRows)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <GetMessagesReceptionsResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <GetMessagesReceptionsResult>
    <MsgReceptions>
     <RecNumber>string</RecNumber>
     <SendDate>string</SendDate>
     <RecStatus>string</RecStatus>
     <DeliveryStatus>string</DeliveryStatus>
     <RecID>string</RecID>
    </MsgReceptions>
    <MsgReceptions>
     <RecNumber>string</RecNumber>
     <SendDate>string</SendDate>
     <RecStatus>string</RecStatus>
     <DeliveryStatus>string</DeliveryStatus>
     <RecID>string</RecID>
    </MsgReceptions>
   </GetMessagesReceptionsResult>
  </GetMessagesReceptionsResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>