ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

مشاهده مشخصات پیام

آخرین به روز رسانی: 8 دسامبر 2020

آدرس وب سرویس

متد GetMessagesReceptions

از این متد برای مشاهده مشخصات پیام (شماره موبایل، تاریخ و recid) ارسال شده استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
usernameStringنام کاربری مربوط به حساب کاربر
passwordStringکلمه عبور مربوط به حساب کاربر
msgIdIntId مربوط پیام ارسالی موردنظر
fromRowsIntدر این بخش مقدار 0 را قرار دهید

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValueList of ClassMessagesBL[]
GetMessagesReceptions
//GitHub نمونه کدهای
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms('soap');
$sms->getMessagesReceptions($msgId,$fromRows);

//بدون نیاز به پکیج گیت هاب Procedural PHP نمونه کدهای 
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled","0");
$sms =new SoapClient("http://api.payamak-panel.com/post/Receive.asmx?wsdl",array("encoding"=>"UTF-8"));
$data = array(
  "username" => 'username',
  "password" => 'password',
  "msgId" => 97458745,
  "fromRows" => 0
);
$result = $sms->GetMessagesReceptions($data)->GetMessagesReceptionsResult;
foreach ($result as $details){
  echo "Receive Number : ".$details->RecNumber."\n";
  echo "Send Date :".$details->SendDate."\n";
  echo "Delivery Status : ".$details->DeliveryStatus."\n";
  echo "RecID : ".$details->RecID;
}
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms('soap');
sms.getMessagesReceptions(msgId,fromRows);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetMessagesReceptions(msgId, fromRows);
const string username = "username";
const string password = "password";
ReceiveSoapClient soapClient = new ReceiveSoapClient();
soapClient.GetMessagesReceptions(username, password, msgId, fromRows);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New ReceiveSoapClient()
soapClient.GetMessagesReceptions(username, password, msgId, fromRows)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.GetMessagesReceptions(msgId: msgId, fromRows: fromRows)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient GetMessagesReceptions:msgId fromrows:from];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.get_messages_receptions(msgId,from_rows)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetMessagesReceptions(msgId, fromRows);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.get_messages_receptions(msgId,from_rows)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->GetMessagesReceptions($msgId, $fromRows);
local username = "username";
local password = "password";
GetMessagesReceptions(username, password, msgId, fromRows);
username := "username";
password := "password";
GetMessagesReceptions(username, password, msgId, fromRows);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.GetMessagesReceptions(msgId, fromRows)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <GetMessagesReceptionsResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <GetMessagesReceptionsResult>
    <MsgReceptions>
     <RecNumber>string</RecNumber>
     <SendDate>string</SendDate>
     <RecStatus>string</RecStatus>
     <DeliveryStatus>string</DeliveryStatus>
     <RecID>string</RecID>
    </MsgReceptions>
    <MsgReceptions>
     <RecNumber>string</RecNumber>
     <SendDate>string</SendDate>
     <RecStatus>string</RecStatus>
     <DeliveryStatus>string</DeliveryStatus>
     <RecID>string</RecID>
    </MsgReceptions>
   </GetMessagesReceptionsResult>
  </GetMessagesReceptionsResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
تخفیف 70 درصدی
1000 پیامک هدیه
تخفیف 30 درصدی
دوره بازاریابی پیامکی
تخفیف 20 درصدی
کتابچه بازاریابی پیامکی
تا 70% تخفیف در جشنواره نوروزی ملی پیامک!

برای دریافت عیدی از ملی پیامک، ایمیل و شماره موبایل خود را وارد کنید! 

شرایط شرکت در جشنواره:

 • با هر ایمیل فقط یکبار می‌توانید شرکت کنید.
 • درج شماره موبایل الزامی است.