ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

مشاهده مشخصات پیام

آخرین به روز رسانی: 6 سپتامبر 2022

آدرس وب سرویس

متد GetMessagesReceptions

از این متد برای مشاهده مشخصات پیام (شماره موبایل، تاریخ و recid) ارسال شده استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
usernameStringنام کاربری مربوط به حساب کاربر
passwordStringکلمه عبور مربوط به حساب کاربر
msgIdIntId مربوط پیام ارسالی موردنظر
fromRowsIntدر این بخش مقدار 0 را قرار دهید

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValueList of ClassMessagesBL[]
GetMessagesReceptions
//GitHub نمونه کدهای
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms('soap');
$sms->getMessagesReceptions($msgId,$fromRows);

//بدون نیاز به پکیج گیت هاب Procedural PHP نمونه کدهای 
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled","0");
$sms =new SoapClient("http://api.payamak-panel.com/post/Receive.asmx?wsdl",array("encoding"=>"UTF-8"));
$data = array(
  "username" => 'username',
  "password" => 'password',
  "msgId" => 97458745,
  "fromRows" => 0
);
$result = $sms->GetMessagesReceptions($data)->GetMessagesReceptionsResult;
foreach ($result as $details){
  echo "Receive Number : ".$details->RecNumber."\n";
  echo "Send Date :".$details->SendDate."\n";
  echo "Delivery Status : ".$details->DeliveryStatus."\n";
  echo "RecID : ".$details->RecID;
}
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms('soap');
sms.getMessagesReceptions(msgId,fromRows);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetMessagesReceptions(msgId, fromRows);
const string username = "username";
const string password = "password";
ReceiveSoapClient soapClient = new ReceiveSoapClient();
soapClient.GetMessagesReceptions(username, password, msgId, fromRows);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New ReceiveSoapClient()
soapClient.GetMessagesReceptions(username, password, msgId, fromRows)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.GetMessagesReceptions(msgId: msgId, fromRows: fromRows)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient GetMessagesReceptions:msgId fromrows:from];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.get_messages_receptions(msgId,from_rows)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetMessagesReceptions(msgId, fromRows);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.get_messages_receptions(msgId,from_rows)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->GetMessagesReceptions($msgId, $fromRows);
local username = "username";
local password = "password";
GetMessagesReceptions(username, password, msgId, fromRows);
username := "username";
password := "password";
GetMessagesReceptions(username, password, msgId, fromRows);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.GetMessagesReceptions(msgId, fromRows)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <GetMessagesReceptionsResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <GetMessagesReceptionsResult>
    <MsgReceptions>
     <RecNumber>string</RecNumber>
     <SendDate>string</SendDate>
     <RecStatus>string</RecStatus>
     <DeliveryStatus>string</DeliveryStatus>
     <RecID>string</RecID>
    </MsgReceptions>
    <MsgReceptions>
     <RecNumber>string</RecNumber>
     <SendDate>string</SendDate>
     <RecStatus>string</RecStatus>
     <DeliveryStatus>string</DeliveryStatus>
     <RecID>string</RecID>
    </MsgReceptions>
   </GetMessagesReceptionsResult>
  </GetMessagesReceptionsResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>