ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

افزودن گروه جدید

آخرین به روز رسانی: 15 شهریور 1401

متد AddGroup

از این متد جهت اضافه کردن گروه جدید در دفترچه تلفن استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
Username String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
GroupName String نام گروه موردنظر جهت اضافه شدن
Descriptions String شرح
Showtochilds Bool جهت نمایش اطلاعات گروه به کاربران زیرمجموعه true و جهت عدم نمایش false استفاده شود

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue Int ۰ : نام کاربری یا کلمه عبور وارد شده صحیح نمی‌باشد
۱ : ثبت گروه موردنظر و درج در دفترچه تلفن
AddGroup
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->contacts();
$sms->addGroup($groupName,$Descriptions,$showToChilds);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.contacts();
sms.addGroup(groupName,Descriptions,showToChilds);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.AddGroup(groupName, Descriptions, showToChilds);
const string username = "username";
const string password = "password";
ContactsSoapClient soapClient = new ContactsSoapClient();
soapClient.AddGroup(username, password, groupName, Descriptions, showToChilds);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New ContactsSoapClient()
soapClient.AddGroup(username, password, groupName, Descriptions, showToChilds)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.AddGroup(name: groupName, desc: Descriptions, show: showToChilds)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient AddGroup:groupName desc:Descriptions show:showToChilds];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.contacts()
sms.add_group(group_name,Descriptions,show_to_childs)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.AddGroup(groupName, Descriptions, showToChilds);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.contacts
sms.add_group(group_name,Descriptions,show_to_childs)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->AddGroup($groupName, $Descriptions, $showToChilds);
local username = "username";
local password = "password";
AddGroup(username, password, groupName, Descriptions, showToChilds);
username := "username";
password := "password";
AddGroup(username, password, groupName, Descriptions, showToChilds);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.AddGroup(groupName, Descriptions, showToChilds)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <AddGroupResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <AddGroupResult>int</AddGroupResult>
  </AddGroupResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>