ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

افزودن گروه جدید

آخرین به روز رسانی: 6 سپتامبر 2022

متد AddGroup

از این متد جهت اضافه کردن گروه جدید در دفترچه تلفن استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
UsernameStringنام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PasswordStringکلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
GroupNameStringنام گروه موردنظر جهت اضافه شدن
DescriptionsStringشرح
ShowtochildsBoolجهت نمایش اطلاعات گروه به کاربران زیرمجموعه true و جهت عدم نمایش false استفاده شود

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValueInt۰ : نام کاربری یا کلمه عبور وارد شده صحیح نمی‌باشد
۱ : ثبت گروه موردنظر و درج در دفترچه تلفن
AddGroup
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->contacts();
$sms->addGroup($groupName,$Descriptions,$showToChilds);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.contacts();
sms.addGroup(groupName,Descriptions,showToChilds);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.AddGroup(groupName, Descriptions, showToChilds);
const string username = "username";
const string password = "password";
ContactsSoapClient soapClient = new ContactsSoapClient();
soapClient.AddGroup(username, password, groupName, Descriptions, showToChilds);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New ContactsSoapClient()
soapClient.AddGroup(username, password, groupName, Descriptions, showToChilds)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.AddGroup(name: groupName, desc: Descriptions, show: showToChilds)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient AddGroup:groupName desc:Descriptions show:showToChilds];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.contacts()
sms.add_group(group_name,Descriptions,show_to_childs)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.AddGroup(groupName, Descriptions, showToChilds);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.contacts
sms.add_group(group_name,Descriptions,show_to_childs)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->AddGroup($groupName, $Descriptions, $showToChilds);
local username = "username";
local password = "password";
AddGroup(username, password, groupName, Descriptions, showToChilds);
username := "username";
password := "password";
AddGroup(username, password, groupName, Descriptions, showToChilds);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.AddGroup(groupName, Descriptions, showToChilds)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <AddGroupResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <AddGroupResult>int</AddGroupResult>
  </AddGroupResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>