ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

افزودن کاربر با موقعیت مکانی

آخرین به روز رسانی: 6 سپتامبر 2022

آدرس وب سرویس

متد AddUserWithLocation

از این متد جهت اضافه کردن کاربر جدید به همراه موقعیت مکانی در سامانه استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
UsernameStringنام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه (کاربر جدید به عنوان زیرمجموعه این کاربر ثبت خواهد شد)
PasswordStringکلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه (کاربر جدید به عنوان زیرمجموعه این کاربر ثبت خواهد شد)
ProductIdIntId مربوط به بسته (محصولی) که قرار است به کاربر تخصیص داده شود.(این کد در پنل مدیریتی در بخش بسته‌ها، قبل از عنوان بسته درج گردیده است)
DescriptionsStringشرح
MobileNumberStringشماره موبایل (این شماره پس از ثبت کاربر به عنوان نام کاربری لحاظ شده و کاربر جهت ورود پنل به آن نیاز خواهد داشت)
EmailAddressStringآدرس ایمیل
NationalCodeStringکدملی
NameStringنام
FamilyStringنام خانوادگی
CorporationStringنام شرکت
PhoneStringشماره تلفن
FaxStringفکس
AddressStringآدرس
PostalCodeStringکد پستی
CertificateNumberStringشماره شناسنامه
CountryIntکد کشور
ProvinceIntکد استان (استفاده از متد GetProvinces)
CityIntکد شهرستان (استفاده از متد GetCity)

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValueInt۹  : با موفقیت درج گردید
۱۰ : ایمیل تکراری می باشد
۱۱ : نام کاربری تکراری می باشد
۱۲ : محدودیت در ایجاد کاربر
۱۳ : اعتبار کافی نمی باشد
۱۴ : محدودیت روزانه
۱۵ : محدودیت ارسال
۱۶ : کد ملی تکراری می باشد
AddUserWithLocation
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms('soap');
$sms->addWithLocation($options);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms('soap');
sms.addWithLocation(options);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.AddUserWithLocation(options);
const string username = "username";
const string password = "password";
UsersSoapClient soapClient = new UsersSoapClient();
soapClient.AddUserWithLocation(username, password, options);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New UsersSoapClient()
soapClient.AddUserWithLocation(username, password, options)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.AddUserWithLocation(options)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient AddUserWithLocation:options];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.add_with_location(options)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.AddUserWithLocation(options);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.add_with_location(options)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->AddUserWithLocation(options);
local username = "username";
local password = "password";
AddUserWithLocation(username, password, options);
username := "username";
password := "password";
AddUserWithLocation(username, password, options);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.AddUserWithLocation(options)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <AddUserWithLocationResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <AddUserWithLocationResult>int</AddUserWithLocationResult>
  </AddUserWithLocationResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>