ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک

بررسی موجودی شماره

آخرین به روز رسانی: 17 تیر 1403

متد CheckMobileExistInContact

از این متد جهت بررسی موجود بودن شماره در دفترچه تلفن استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
Username String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
MobileNumber String شماره موبایل موردنظر جهت بررسی

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue Int -۱ : نام کاربری یا کلمه عبور وارد شده صحیح نمی‌باشد
۰ : شماره در دفترچه تلفن موجود نمی‌باشد
۱ : شماره در دفترچه تلفن موجود است
CheckMobileExistInContact
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->contacts();
$sms->checkMobileExist($mobileNumber);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.contacts();
sms.checkMobileExist(mobileNumber);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.CheckMobileExistInContact(mobileNumber);
const string username = "username";
const string password = "password";
ContactsSoapClient soapClient = new ContactsSoapClient();
soapClient.CheckMobileExistInContact(username, password, mobileNumber);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New ContactsSoapClient()
soapClient.CheckMobileExistInContact(username, password, mobileNumber)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.CheckMobileExistInContact(number: mobileNumber)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient CheckMobileExistInContact:mobileNumber];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.contacts()
sms.check_mobile_exist(mobile_number)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.CheckMobileExistInContact(mobileNumber);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.contacts
sms.check_mobile_exist(mobile_number)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->CheckMobileExistInContact($mobileNumber);
local username = "username";
local password = "password";
CheckMobileExistInContact(username, password, mobileNumber);
username := "username";
password := "password";
CheckMobileExistInContact(username, password, mobileNumber);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.CheckMobileExistInContact(mobileNumber)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <CheckMobileExistInContactResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <CheckMobileExistInContactResult>int</CheckMobileExistInContactResult>
  </CheckMobileExistInContactResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>