ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

مشاهده وضعیت ارسالهای زماندار

آخرین به روز رسانی: 15 شهریور 1401

متد GetScheduleStatus

این متد جهت مشاهده وضعیت ارسالهای زماندار استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
Username String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
ScheduleId Int آیدی مربوط به ارسال زماندار

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue Int ۰ : منتظر ارسال
۱ : درحال ارسال
۲ : ارسال شده
۳ : ارسال نشده
۴ : کنسل شده
۵ : حذف شده
۶ : تأیید نشده
۱۰: منتظر تأیید
-۱: نام کاربری یا رمزعبور صحیح نمی‌باشد
GetScheduleStatus
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms('soap');
$sms->getScheduleStatus($schId);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms('soap');
sms.getScheduleStatus(schId);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetScheduleStatus(schId);
const string username = "username";
const string password = "password";
ScheduleSoapClient soapClient = new ScheduleSoapClient();
soapClient.GetScheduleStatus(username, password, schId);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New ScheduleSoapClient()
soapClient.GetScheduleStatus(username, password, schId)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.GetScheduleStatus(id: schId)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient GetScheduleStatus:schId];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.get_schedule_status(schId)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetScheduleStatus(schId);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.get_schedule_status(schId)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->GetScheduleStatus($schId);
local username = "username";
local password = "password";
GetScheduleStatus(username, password, schId);
username := "username";
password := "password";
GetScheduleStatus(username, password, schId);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.GetScheduleStatus(schId)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <GetScheduleStatusResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <GetScheduleStatusResult>int</GetScheduleStatusResult>
  </GetScheduleStatusResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>