ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

افزودن کاربر

آخرین به روز رسانی: 6 سپتامبر 2022

متد AddUser

از این متد جهت اضافه کردن کاربر جدید در سامانه استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
UsernameStringنام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه (کاربر جدید به عنوان زیرمجموعه این کاربر ثبت خواهد شد)
PasswordStringکلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه (کاربر جدید به عنوان زیرمجموعه این کاربر ثبت خواهد شد)
ProductIdIntId مربوط به بسته (محصولی) که قرار است به کاربر تخصیص داده شود.(این کد در پنل مدیریتی در بخش بسته‌ها، قبل از عنوان بسته درج گردیده است)
DescriptionsStringشرح
MobileNumberStringشماره موبایل (این شماره پس از ثبت کاربر به عنوان نام کاربری لحاظ شده و کاربر جهت ورود پنل به آن نیاز خواهد داشت)
EmailAddressStringآدرس ایمیل
NationalCodeStringکدملی
NameStringنام
FamilyStringنام خانوادگی
CorporationStringنام شرکت
PhoneStringشماره تلفن
FaxStringفکس
AddressStringآدرس
PostalCodeStringکد پستی
CertificateNumberStringشماره شناسنامه

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValueInt۱ : با موفقیت درج گردید
۲ : ایمیل تکراری می باشد
۳ : نام کاربری تکراری می باشد
۴ : محدودیت در ایجاد کاربر
۵ : اعتبار کافی نمی باشد
۶ : محدودیت روزانه
۷ : محدودیت ارسال
۸ : کد ملی تکراری می باشد
-۱: کد ملی صحیح نمی باشد
AddUser
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms('soap');
$sms->add($options);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms('soap');
sms.add(options);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.AddUser(options);
const string username = "username";
const string password = "password";
UsersSoapClient soapClient = new UsersSoapClient();
soapClient.AddUser(username, password, options);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New UsersSoapClient()
soapClient.AddUser(username, password, options)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.AddUser(options)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient AddUser:options];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.add(options)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.AddUser(options);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.add(options)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->AddUser(options);
local username = "username";
local password = "password";
AddUser(username, password, options);
username := "username";
password := "password";
AddUser(username, password, options);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.AddUser(options)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <AddUserResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <AddUserResult>int</AddUserResult>
  </AddUserResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>