ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک

دریافت اعتبار کاربر

آخرین به روز رسانی: 3 مهر 1402

متد GetUserCredit

از این متد جهت دریافت میزان اعتبار پنل اس ام اس کاربر، بر حسب تعداد پیامک استفاده می‌شود.

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
username String نام کاربری مربوط به حساب شما(نمایندگی) در سامانه
password String کلمه عبور مربوط به حساب شما(نمایندگی) در سامانه
targetUsername String نام کاربری موردنظر جهت دریافت موجودی پنل اس ام اس بر حسب پیامک

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue Double ۰ : در صورتیکه اندیس و یا مقادیر پارامترهای ورودی تابع صحیح نباشد.
یک عدد : این عدد میزان اعتبار پنل اس ام اس کاربر، بر حسب تعداد پیامک می‌باشد.
GetUserCredit
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms('soap');
$sms->getCredit($targetUsername);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms('soap');
sms.getCredit(targetUsername);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetUserCredit(targetUsername);
const string username = "username";
const string password = "password";
UsersSoapClient soapClient = new UsersSoapClient();
soapClient.GetUserCredit(username, password, targetUsername);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New ReceiveSoapClient()
soapClient.GetUserCredit(username, password, targetUsername)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.GetUserCredit(user: targetUsername)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient GetUserCredit:targetUsername];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.get_credit(target_username)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetUserCredit(targetUsername);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.get_credit(target_username)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->GetUserCredit($targetUsername);
local username = "username";
local password = "password";
GetUserCredit(username, password, targetUsername);
username := "username";
password := "password";
GetUserCredit(username, password, targetUsername);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.GetUserCredit(targetUsername)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <GetUserCreditResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <GetUserCreditResult>double</GetUserCreditResult>
  </GetUserCreditResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>