ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

دریافت اعتبار کاربر

آخرین به روز رسانی: 15 شهریور 1401

متد GetUserCredit

از این متد جهت دریافت اعتبار کاربر استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
Username String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
TargetUsername String نام کاربری موردنظر جهت دریافت تعرفه پایه

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue Int -۱ : در صورتیکه نام کاربری یا کلمه عبور صحیح نباشد
یک عدد : این عدد میزان اعتبار فعلی کاربر بر اساس واحد ریال می‌باشد
GetUserCredit
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms('soap');
$sms->getCredit($targetUsername);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms('soap');
sms.getCredit(targetUsername);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetUserCredit(targetUsername);
const string username = "username";
const string password = "password";
UsersSoapClient soapClient = new UsersSoapClient();
soapClient.GetUserCredit(username, password, targetUsername);
Const  username As String = "username"
Const  password As String = "password"
Dim soapClient As New ReceiveSoapClient()
soapClient.GetUserCredit(username, password, targetUsername)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.GetUserCredit(user: targetUsername)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient GetUserCredit:targetUsername];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.get_credit(target_username)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetUserCredit(targetUsername);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.get_credit(target_username)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->GetUserCredit($targetUsername);
local username = "username";
local password = "password";
GetUserCredit(username, password, targetUsername);
username := "username";
password := "password";
GetUserCredit(username, password, targetUsername);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.GetUserCredit(targetUsername)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetUserCreditResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <GetUserCreditResult>double</GetUserCreditResult>
    </GetUserCreditResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>