ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک

به‌روزرسانی گزارش ارسال منطقه

آخرین به روز رسانی: 15 شهریور 1401

متد UpdateBulkDelivery

این متد نمایش دهنده وضعیت گزارش‌گیری می‌باشد

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
Username String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
BulkId Int آیدی مربوط به ارسال منطقه‌ای موردنظر که از متد AddBulk بدست آمده است

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue Int -۲ : آیدی مربوط به ارسال منطقه‌ای به درستی وارد نشده است
-۱ : نام کاربری یا کلمه عبور حساب کاربری به درستی وارد نشده است
۱  : گزارش ارسال منطقه‌ای یا آیدی وارد شده با موفقیت به روزرسانی گردیده است
UpdateBulkDelivery
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->branch();
$sms->updateBulkDelivery($bulkId);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.branch();
sms.updateBulkDelivery(bulkId);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.UpdateBulkDelivery(bulkId);
const string username = "username";
const string password = "password";
ActionsSoapClient soapClient = new ActionsSoapClient();
soapClient.UpdateBulkDelivery(username, password, bulkId);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New ActionsSoapClient()
soapClient.UpdateBulkDelivery(username, password, bulkId)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.UpdateBulkDelivery(id: bulkId)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient UpdateBulkDelivery:bulkId];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.branch()
sms.update_bulk_delivery(bulk_id)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.UpdateBulkDelivery(bulkId);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.branch
sms.update_bulk_delivery(bulk_id)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->UpdateBulkDelivery($bulkId);
local username = "username";
local password = "password";
UpdateBulkDelivery(username, password, bulkId);
username := "username";
password := "password";
UpdateBulkDelivery(username, password, bulkId);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.UpdateBulkDelivery(bulkId)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <UpdateBulkDeliveryResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <UpdateBulkDeliveryResult>int</UpdateBulkDeliveryResult>
  </UpdateBulkDeliveryResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>