ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک

ارسال پیامک با دامنه

آخرین به روز رسانی: 17 تیر 1403

آدرس وب سرویس

متد SendWithDomain

این متد جهت ارسال پیامک با دامنه استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
Username String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
to String شماره فرستنده
From String شماره گیرنده
Text String متن پیام
isflash Bool مشخص میکند پیام بصورت flash ارسال گردد
domainName String دامنه

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue Int یک عدد : RecId ارسال
۰ : نام کاربری یا رمزعبور اشتباه می‌باشد
۱ : درخواست با موفقیت انجام شد
۲ : اعتبار کافی نمی‌باشد
۳ : محدودیت در ارسال روزانه
۴ : محدودیت در حجم ارسال
۵ : شماره فرستنده معتبر نمی‌باشد
۶ : سامانه درحال به روز رسانی می‌باشد
۷ : متن حاوی کلمه فیلتر شده می‌باشد
۹ : ارسال از خطوط عمومی از طریق وب سرویس امکان پذیر نمی‌باشد
۱۰: کاربر موردنظر فعال نمی‌باشد
۱۱: ارسال نشده
۱۲: مدارک کاربر کامل نمی‌باشد
۱۴: متن حاوی لینک می‌باشد
SendWithDomain
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms('soap');
$sms->sendWithDomain($to,$from,$text,$isflash,$domain);

//بدون نیاز به پکیج گیت هاب Procedural PHP نمونه کدهای 
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled",0);
$sms = new SoapClient("http://api.payamak-panel.com/post/Send.asmx?wsdl",array("encoding"=>"UTF-8"));
$data = array(
"username"=>"" ,
"password"=>"",
"to"=>"",
"from"=>"",
"text"=>"",
"domainName"=>"",
"isflash"=>false
);
$result = $sms->SendWithDomain($data)->SendWithDomainResult;
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms('soap');
sms.sendWithDomain(to, from, text, isflash, domainName);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.SendWithDomain(to, from, text, isflash, domainName);
const string username = "username";
const string password = "password";
SendSoapClient soapClient = new SendSoapClient();
soapClient.SendWithDomain(to, from, text, isflash, domainName);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New SendSoapClient()
soapClient.SendWithDomain(to, from, text, isflash, domainName)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.SendWithDomain(t: to, from: from, text: text, flash: isflash, domain: domainName)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient SendWithDomain:to from:from msg:text flash:isFlash domain:domain];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.send_with_domain(to, from, text, isflash, domainName)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.SendWithDomain(to, from, text, isflash, domainName);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.send_with_domain(to, from, text, isflash, domainName)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->SendWithDomain($to, $from, $text, $isflash, $domain);
local username = "username";
local password = "password";
SendWithDomain(to, from, text, isflash, domainName);
username := "username";
password := "password";
SendWithDomain(to, from, text, isflash, domainName);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.SendWithDomain(to, from, text, isflash, domainName)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <SendWithDomainResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <SendWithDomainResult>string</SendWithDomainResult>
  </SendWithDomainResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>