ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

تماس خودکار در صورت عدم دریافت پیام (زماندار)

آخرین به روز رسانی: 6 آگوست 2018

متد SendSMSWithSpeechTextByScheduleDate

این متد برای ارسال پیامک و دریافت خودکار وضعیت ارسال سپس در صورتی که وضعیت ناموفق باشد با شماره موردنظر تماس گرفته خواهد شد، در این مدت مدت زمان بررسی وضعیت پس از ارسال پیامک را می‌توانید تنظیم کنید

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
UsernameStringنام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PasswordStringکلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
smsBodyStringمتن جهت ارسال پیامک
speechBodyStringمتن با رعایت فتجه، کسره و ... جهت تبدیل به گفتار (Text to Speech)
fromStringشماره پیامکی جهت ارسال مانند ۱۰۰۰۱۲۳
toStringشماره دریافت کننده که می‌توانید با کاراکتر , جدا نمایید، حداکثر ۱۰۰ شماره در هربار فراخوانی
ScheduleDateDateTimeزمان موردنظر جهت بررسی وضعیت ارسال را باید تنظیم نمایید. مثال ۱۶:۳۰:۳۰ ۰۳-۰۹-۲۰۱۷

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValueStringیک عدد بیش از ۱۰ رقم که RecID شماره موبایل بوده و جهت دریافت وضعیت ارسال در وبسرویس های دیگر کاردبرد دارد در غیر اینصورت مقدار های زیر را دریافت خواهید کرد
-۱ : نامشخص
۰ : نام کاربری یا رمز عبور اشتباه می باشد
۱ : درخواست با موفقیت انجام شد
۲ : اعتبار کافی نمی باشد
۳ : محدودیت در ارسال روزانه
۴ : محدودیت در حجم ارسال
۵ : شماره فرستنده معتبر نمی باشد
۶ : سامانه در حال بروزرسانی می باشد
۷ : متن حاوی کلمه فیلتر شده می باشد
۹ : ارسال از خطوط عمومی از طریق وب سرویس امکان پذیر نمی باشد
۱۰: کاربر مورد نظر فعال نمی باشد
۱۱: ارسال نشده
۱۲: مدارک کاربر کامل نمی باشد
SendSMSWithSpeechTextByScheduleDate
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms('soap');
$sms->sendWithSpeechSchduleDate($to,$from,$text,$speech,$scheduleDate);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms('soap');
sms.sendWithSpeechSchduleDate(to,from,text,speech,scheduleDate);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.SendSMSWithSpeechTextBySchduleDate(smsBody, speechBody, from, to, scheduleDate);
const string username = "username";
const string password = "password";
VoiceSoapClient soapClient = new VoiceSoapClient();
soapClient.SendSMSWithSpeechTextBySchduleDate(username, password, smsBody, speechBody, from, to, scheduleDate);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New VoiceSoapClient()
soapClient.SendSMSWithSpeechTextBySchduleDate(username, password, smsBody, speechBody, from, toNum, scheduleDate)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.SendSMSWithSpeechTextBySchduleDate(body: smsBody, spch: speechBody, from: from, to: to, sche: scheduleDate)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient SendSMSWithSpeechTextBySchduleDate:smsBody spch:speechBody from:from to:to sche:scheduleDate];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.send_with_speech_schdule_date(to,from,text,speech,schedule_date)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.SendSMSWithSpeechTextBySchduleDate(smsBody, speechBody, from, to, scheduleDate);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.send_with_speech_schdule_date(to,from,text,speech,schedule_date)

my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->SendSMSWithSpeechTextBySchduleDate($smsBody, $speechBody, $from, $to, $scheduleDate);
local username = "username";
local password = "password";
SendSMSWithSpeechTextBySchduleDate(username, password, smsBody, speechBody, from, to, scheduleDate);
username := "username";
password := "password";
SendSMSWithSpeechTextBySchduleDate(username, password, smsBody, speechBody, from, to, scheduleDate);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.SendSMSWithSpeechTextBySchduleDate(smsBody, speechBody, from, to, scheduleDate)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <SendSMSWithSpeechTextBySchduleDateResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <SendSMSWithSpeechTextBySchduleDateResult>string</SendSMSWithSpeechTextBySchduleDateResult>
  </SendSMSWithSpeechTextBySchduleDateResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>