ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک

ارسال از خط خدماتی اشتراکی (متد اول)

آخرین به روز رسانی: 17 تیر 1403

آدرس وب سرویس

متد SendByBaseNumber

این متد برای ارسال پیامک با متن پیشفرض از خط خدماتی اشتراکی (ارسال به لیست سیاه مخابرات) استفاده می‌شود.

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
username String نام کاربری شما در سامانه
password String کلمه عبور شما در سامانه
text []String متغیرهایی که در متن پیشفرض تنظیم کرده‌اید را باید به ترتیب به صورت آرایه ای ارسال نمایید.
to String تنها یک شماره موبایل میتوانید وارد کنید
bodyId Int کد متن پیشفرض که توسط مدیر سامانه تأیید شده است.

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue String recId : یک عدد یکتا به معنی ارسال موفق پیامک
-7 : خطایی در شماره فرستنده رخ داده است با پشتیبانی تماس بگیرید
-6 : خطای داخلی رخ داده است با پشتیبانی تماس بگیرید
-5 : متن ارسالی باتوجه به متغیرهای مشخص شده در متن پیشفرض همخوانی ندارد
-4 : کد متن ارسالی صحیح نمی‌باشد و یا توسط مدیر سامانه تأیید نشده است
-3 : خط ارسالی در سیستم تعریف نشده است، با پشتیبانی سامانه تماس بگیرید
-2 : محدودیت تعداد شماره، محدودیت هربار ارسال یک شماره موبایل می‌باشد
-1 : دسترسی برای استفاده از این وبسرویس غیرفعال است. با پشتیبانی تماس بگیرید
0 : نام کاربری یا رمزعبور صحیح نمی‌باشد
2 : اعتبار کافی نمی‌باشد
6 : سامانه درحال بروزرسانی می‌باشد
7 : متن حاوی کلمه فیلتر شده می‌باشد، با واحد اداری تماس بگیرید
10: کاربر موردنظر فعال نمی‌باشد
11: ارسال نشده
12: مدارک کاربر کامل نمی‌باشد
در صورت دریافت (recId) یک عدد بیش از 15 رقم به معنای ارسال موفق بوده و برای دریافت گزارش میتوانید از متد دریافت گزارش نظیر GetDeliveries استفاده نمایید.
SendByBaseNumber
//GitHub نمونه کدهای
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$smsSoap= $api->sms('soap');
$to = '09123456789';
$smsSoap->sendByBaseNumber($text, $to, $bodyId);

//بدون نیاز به پکیج گیت هاب Procedural PHP نمونه کدهای 
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled","0");
$sms = new SoapClient("http://api.payamak-panel.com/post/Send.asmx?wsdl",array("encoding"=>"UTF-8"));
$data = array(
  "username"=>"",
  "password"=>"",
  "text"=>array("arg1","arg2"),
  "to"=>"",
  "bodyId"=>);
$send_Result = $sms->SendByBaseNumber($data)->SendByBaseNumberResult;
echo $send_Result;
const MelipayamakApi = require('melipayamak-api')
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const smsSoap = api.sms('soap');
const to = '09123456789';
smsSoap.sendByBaseNumber(text[], to, bodyId);
final String username = "username";
final String password = "password";
final String to = "09123456789";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.SendByBaseNumber(text[], to, bodyId);
const string username = "username";
const string password = "password";
const string to = "09123456789";
SendSoapClient soapClient = new SendSoapClient();
soapClient.SendByBaseNumber(username, password, text[], to, bodyId);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Const toNum As String = "09123456789"
Dim soapClient As New SendSoapClient()
soapClient.SendByBaseNumber(username, password, text[], toNum, bodyId)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var to: String = "09123456789"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.SendByBaseNumber(text: text[], to: to, bodyId: bodyId)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
NSString *toNum = @"9123456789";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient SendByBaseNumber:text[] to:toNum bodyId:bid];
from melipayamak import Api
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms_soap = api.sms('soap')
to = '09123456789'
sms_soap.send_by_base_number(text, to, bodyId)
final String username = "username";
final String password = "password";
final String to = "09123456789";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.SendByBaseNumber(text[], to, bodyId);
require_relative "melipayamak/melipayamakapi"
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms_soap = api.sms('soap')
to = '09123456789'
sms_soap.send_by_base_number(text, to, bodyId)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $to = "09123456789";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->SendByBaseNumber($text, $to, $bodyId);
local username = "username";
local password = "password";
local to = "09123456789";
SendByBaseNumber(username, password, text, to, bodyId);
username := "username";
password := "password";
to := "09123456789";
SendByBaseNumber(username, password, text, to, bodyId);
val username = "username"
val password = "password"
val to = "09123456789"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.SendByBaseNumber(text[], to, bodyId)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <SendByBaseNumberResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <SendByBaseNumberResult>string</SendByBaseNumberResult>
  </SendByBaseNumberResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>