ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

حذف پیامک زماندار

آخرین به روز رسانی: 6 سپتامبر 2022

متد RemoveSchedule

این متد برای حذف پیامک زماندار استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
UsernameStringنام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PasswordStringکلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
ScheduleIdIntآیدی مربوط به ارسال متناظر

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValueInt۰ : نام کاربری یا رمزعبور صحیح نمی‌باشد
۱ : حذف با موفقیت انجام شد
RemoveSchedule
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms('soap');
$sms->removeSchedule($schId);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms('soap');
sms.removeSchedule(schId);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.soapClient.RemoveSchedule(schId);
const string username = "username";
const string password = "password";
ScheduleSoapClient soapClient = new ScheduleSoapClient();
soapClient.RemoveSchedule(username, password, schId);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New ScheduleSoapClient()
soapClient.RemoveSchedule(username, password, schId)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.RemoveSchedule(id: schId)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient RemoveSchedule:schId];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.remove_schedule(schId)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.RemoveSchedule(schId);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.remove_schedule(schId)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->RemoveSchedule($schId);
local username = "username";
local password = "password";
RemoveSchedule(username, password, schId);
username := "username";
password := "password";
RemoveSchedule(username, password, schId);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.RemoveSchedule(schId)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <RemoveScheduleResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <RemoveScheduleResult>int</RemoveScheduleResult>
  </RemoveScheduleResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>