ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک

حذف مخاطب

آخرین به روز رسانی: 17 تیر 1403

متد RemoveContact

از این متد جهت حذف مخاطب استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
Username String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
MobileNumber String شماره موبایل

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue Int ۱ : با موفقیت حذف گردید
۰ : نام کاربری یا رمزعبور صحیح نمی‌باشد
-۱: شماره موبایل در دفترچه تلفن موجود نمی‌باشد
RemoveContact
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->contacts();
$sms->remove($mobilenumber);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.contacts();
sms.remove(mobilenumber);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.RemoveContact(mobilenumber);
const string username = "username";
const string password = "password";
ContactsSoapClient soapClient = new ContactsSoapClient();
soapClient.RemoveContact(username, password, mobilenumber);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New ContactsSoapClient()
soapClient.RemoveContact(username, password, mobilenumber)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.RemoveContact(number: mobilenumber)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient RemoveContact:mobilenumber];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.contacts()
sms.remove(mobile_number)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.RemoveContact(mobilenumber);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.contacts
sms.remove(mobile_number)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->RemoveContact($mobilenumber);
local username = "username";
local password = "password";
RemoveContact(username, password, mobilenumber);
username := "username";
password := "password";
RemoveContact(username, password, mobilenumber);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.RemoveContact(mobilenumber)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <RemoveContactResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <RemoveContactResult>int</RemoveContactResult>
  </RemoveContactResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>