ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک

حذف شاخه بانک شماره

آخرین به روز رسانی: 17 تیر 1403

آدرس وب سرویس

non-wsdlhttp://api.payamak-panel.com/post/Actions.asmxwsdlhttp://api.payamak-panel.com/post/Actions.asmx?wsdl

متد RemoveBranch

از این متد برای حذف شاخه‌های اضافه شده استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
Username String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
BulkId Int آی دی مربوط به شاخه موردنظر که از متد AddBranch بدست آمده است

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue Int ۱ : شاخه موردنظر با موفقیت حذف گردید
۲ : نام کاربری یا کلمه عبور با شناسه شاخه موردنظر صحیح نمی‌باشد
RemoveBranch
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->branch();
$sms->remove($branchId);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.branch();
sms.remove(branchId);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.RemoveBranch(branchId);
const string username = "username";
const string password = "password";
ActionsSoapClient soapClient = new ActionsSoapClient();
soapClient.RemoveBranch(username, password, branchId);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New ActionsSoapClient()
soapClient.RemoveBranch(username, password, branchId)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.RemoveBranch(id: branchId)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient RemoveBranch:branchId];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.branch()
sms.remove(branch_id)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.RemoveBranch(branchId);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.branch
sms.remove(branch_id)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->RemoveBranch($branchId);
local username = "username";
local password = "password";
RemoveBranch(username, password, branchId);
username := "username";
password := "password";
RemoveBranch(username, password, branchId);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.RemoveBranch(branchId)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <RemoveBranchResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <RemoveBranchResult>int</RemoveBranchResult>
  </RemoveBranchResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>