ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک

دریافت اطلاعات کاربران

آخرین به روز رسانی: 17 تیر 1403

متد GetUsers

از این متد جهت دریافت اطلاعات کاربران استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
Username String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue GridList[] خروجی این متد یک لیست از کلاس UserGridList است
GetUsers
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms('soap');
$sms->get();
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms('soap');
sms.get();
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetUsers();
const string username = "username";
const string password = "password";
UsersSoapClient soapClient = new UsersSoapClient();
soapClient.GetUsers(username, password);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New UsersSoapClient()
soapClient.GetUsers(username, password)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.GetUsers()
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient GetUsers];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.get()
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetUsers();
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.get
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->GetUsers();
local username = "username";
local password = "password";
GetUsers(username, password);
username := "username";
password := "password";
GetUsers(username, password);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.GetUsers()
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <GetUsersResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <GetUsersResult>
    <UserGridList>
     <UserId>int</UserId>
     <UserName>string</UserName>
     <FirstName>string</FirstName>
     <LastName>string</LastName>
     <Corporation>string</Corporation>
     <Email>string</Email>
     <MobileNumbers>string</MobileNumbers>
     <PhoneNumbers>string</PhoneNumbers>
     <FaxNumbers>string</FaxNumbers>
     <Address>string</Address>
     <Desctiptions>string</Desctiptions>
     <UserStatus>unsignedByte</UserStatus>
     <FixTariff>boolean</FixTariff>
     <MaxTicket>int</MaxTicket>
     <MaxOrderNumber>int</MaxOrderNumber>
     <NationalCode>string</NationalCode>
     <AccessToBranchs>boolean</AccessToBranchs>
     <BulkReport>boolean</BulkReport>
     <EnableDelivery>boolean</EnableDelivery>
     <PostalCode>string</PostalCode>
     <CertificateNumber>string</CertificateNumber>
     <ProvinceName>string</ProvinceName>
     <CityName>string</CityName>
     <ProductId>int</ProductId>
     <CommercialCode>string</CommercialCode>
     <UserOwner>int</UserOwner>
     <IsLegal>boolean</IsLegal>
     <userType>int</userType>
     <TariffID>int</TariffID>
    </UserGridList>
    <UserGridList>
     <UserId>int</UserId>
     <UserName>string</UserName>
     <FirstName>string</FirstName>
     <LastName>string</LastName>
     <Corporation>string</Corporation>
     <Email>string</Email>
     <MobileNumbers>string</MobileNumbers>
     <PhoneNumbers>string</PhoneNumbers>
     <FaxNumbers>string</FaxNumbers>
     <Address>string</Address>
     <Desctiptions>string</Desctiptions>
     <UserStatus>unsignedByte</UserStatus>
     <FixTariff>boolean</FixTariff>
     <MaxTicket>int</MaxTicket>
     <MaxOrderNumber>int</MaxOrderNumber>
     <NationalCode>string</NationalCode>
     <AccessToBranchs>boolean</AccessToBranchs>
     <BulkReport>boolean</BulkReport>
     <EnableDelivery>boolean</EnableDelivery>
     <PostalCode>string</PostalCode>
     <CertificateNumber>string</CertificateNumber>
     <ProvinceName>string</ProvinceName>
     <CityName>string</CityName>
     <ProductId>int</ProductId>
     <CommercialCode>string</CommercialCode>
     <UserOwner>int</UserOwner>
     <IsLegal>boolean</IsLegal>
     <userType>int</userType>
     <TariffID>int</TariffID>
    </UserGridList>
   </GetUsersResult>
  </GetUsersResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>