ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

دریافت تعداد کل ارسالات

آخرین به روز رسانی: 6 سپتامبر 2022

متد GetTotalSent

این متد برای دریافت تعداد کل ارسالها به کار می‌رود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
UsernameStringنام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PasswordStringکلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValueIntیک عدد : این عدد تعداد کل ارسالها را نمایش می‌دهد
-۱ : نام کاربری یا کلمه عبور حساب کاربری به درستی وارد نشده است
GetTotalSent
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->branch();
$sms->getTotalSent();
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.branch();
sms.getTotalSent();
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetTotalSent();
const string username = "username";
const string password = "password";
ActionsSoapClient soapClient = new ActionsSoapClient();
soapClient.GetTotalSent(username, password);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New ActionsSoapClient()
soapClient.GetTotalSent(username, password)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.GetTotalSent()
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient GetTotalSent];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.branch()
sms.get_total_sent()
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetTotalSent();
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.branch
sms.get_total_sent
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->GetTotalSent();
local username = "username";
local password = "password";
GetTotalSent(username, password);
username := "username";
password := "password";
GetTotalSent(username, password);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.GetTotalSent()
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <GetTotalSentResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <GetTotalSentResult>int</GetTotalSentResult>
  </GetTotalSentResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>