ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

دریافت تعداد تیکتهای ارسالی

آخرین به روز رسانی: 6 سپتامبر 2022

متد GetSentTicketsCount

از این متد جهت دریافت تعداد تیکت‌های ارسال شده استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
UsernameStringنام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PasswordStringکلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
TicketTypeTicketsBLنوع تیکت را مشخص میکند مثلا: پاسخ داده شده، منتظر پاسخ و ...

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValueIntیک عدد : تعداد تیکتهای ارسالی نوع مشخص شده را نمایش می‌دهد
-۱ : نام کاربری یا کلمه عبور وارد شده صحیح نمی‌باشد
GetSentTicketsCount
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->ticket();
$sms->getSentCount($ticketType);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.ticket();
sms.getSentCount(ticketType);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetSentTicketsCount(ticketType);
const string username = "username";
const string password = "password";
TicketsSoapClient soapClient = new TicketsSoapClient();
soapClient.GetSentTicketsCount(username, password, ticketType);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New TicketsSoapClient()
soapClient.GetSentTicketsCount(username, password, ticketType)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.GetSentTicketsCount(type: ticketType)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient GetSentTicketsCount:ticketType];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.ticket()
sms.get_sent_count(ticket_type)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetSentTicketsCount(ticketType);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.ticket
sms.get_sent_count(ticket_type)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->GetSentTicketsCount($ticketType);
local username = "username";
local password = "password";
GetSentTicketsCount(username, password, ticketType);
username := "username";
password := "password";
GetSentTicketsCount(username, password, ticketType);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.GetSentTicketsCount(ticketType)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <GetSentTicketsCountResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <GetSentTicketsCountResult>int</GetSentTicketsCountResult>
  </GetSentTicketsCountResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>