ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک

دریافت تعداد تیکتهای کاربران

آخرین به روز رسانی: 17 تیر 1403

متد GetReceivedTicketsCount

از این متد جهت دریافت تیکتهای کاربران استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
Username String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
TicketType TicketsBL نوع تیکت را مشخص می‌کند. مثلا: پاسخ داده شده، منتظر پاسخ و ...

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue Int یک عدد : تعداد تیکتهای دریافتی از نوع مشخص شده را نمایش می‌دهد
-۱ : نام کاربری یا کلمه عبور وارد شده صحیح نمی‌باشد
GetReceivedTicketsCount
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->ticket();
$sms->getReceivedCount($ticketType);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.ticket();
sms.getReceivedCount(ticketType);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetReceivedTicketsCount(ticketType);
const string username = "username";
const string password = "password";
TicketsSoapClient soapClient = new TicketsSoapClient();
soapClient.GetReceivedTicketsCount(username, password, ticketType);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New TicketsSoapClient()
soapClient.GetReceivedTicketsCount(username, password, ticketType)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.GetReceivedTicketsCount(type: ticketType)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient GetReceivedTicketsCount:ticketType];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.ticket()
sms.get_received_count(ticket_type)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetReceivedTicketsCount(ticketType);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.ticket
sms.get_received_count(ticket_type)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->GetReceivedTicketsCount($ticketType);
local username = "username";
local password = "password";
GetReceivedTicketsCount(username, password, ticketType);
username := "username";
password := "password";
GetReceivedTicketsCount(username, password, ticketType);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.GetReceivedTicketsCount(ticketType)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <GetReceivedTicketsCountResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <GetReceivedTicketsCountResult>int</GetReceivedTicketsCountResult>
  </GetReceivedTicketsCountResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>