ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک

مشاهده کد استان

آخرین به روز رسانی: 17 تیر 1403

متد GetProvinces

از این متد جهت مشاهده کد استانها استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
Username String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue GridList خروجی لیست استانها به همراه ProvinceId آنها می‌باشد
GetProvinces
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms('soap');
$sms->getProvinces();
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms('soap');
sms.getProvinces();
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetProvinces();
const string username = "username";
const string password = "password";
UsersSoapClient soapClient = new UsersSoapClient();
soapClient.GetProvinces(username, password);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New UsersSoapClient()
soapClient.GetProvinces(username, password)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.GetProvinces()
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient GetProvinces];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.get_provinces()
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetProvinces();
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.get_provinces
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->GetProvinces();
local username = "username";
local password = "password";
GetProvinces(username, password);
username := "username";
password := "password";
GetProvinces(username, password);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.GetProvinces()
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <GetProvincesResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <GetProvincesResult>
    <Province>
     <ProvinceID>int</ProvinceID>
     <CountryID>int</CountryID>
     <UserID>int</UserID>
     <ProvinceName>string</ProvinceName>
     <NumberCount>int</NumberCount>
    </Province>
    <Province>
     <ProvinceID>int</ProvinceID>
     <CountryID>int</CountryID>
     <UserID>int</UserID>
     <ProvinceName>string</ProvinceName>
     <NumberCount>int</NumberCount>
    </Province>
   </GetProvincesResult>
  </GetProvincesResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>