ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

دریافت تعرفه ارسال

آخرین به روز رسانی: 17 نوامبر 2020

آدرس وب سرویس

متد GetSMSPrice

این متد جهت دریافت قیمت پیامک قبل از ارسال به کار می‌رود.

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
usernameStringنام کاربری شما در سامانه
passwordStringکلمه عبور شما در سامانه
irancellCountIntتعداد شماره های ایرانسل
mtnCountIntتعداد شماره های همراه اول
fromStringشماره فرستنده
textStringمتن ارسال

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValuedouble

URL دریافت تعرفه ارسال پیامک:

api.payamak-panel.com/post/Send.asmx/GetSmsPrice?username=&password=&irancellCount=&mtnCount=&from=&text=

//GitHub نمونه کدهای
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms();
$sms->getBasePrice();

//بدون نیاز به پکیج گیت هاب Procedural PHP نمونه کدهای 
$data = array('username' =>"",'password' =>"",'irancellCount' => ,'mtnCount'=>,'from'=>"",'text'=>"");
$post_data = http_build_query($data);
$handle = curl_init('https://rest.payamak-panel.com/api/SendSMS/GetBasePrice');
curl_setopt($handle, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
  'content-type' => 'application/x-www-form-urlencoded'
));
curl_setopt($handle, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($handle, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
curl_setopt($handle, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($handle, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($handle, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_data);
$response = curl_exec($handle);
print_r($response);
//GitHub نمونه کدهای
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms('soap');
$sms->getPrice($irancellCount,$mtnCount,$from,$text);

//بدون نیاز به پکیج گیت هاب Procedural PHP نمونه کدهای 
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled",0);
$sms = new SoapClient("http://api.payamak-panel.com/post/Send.asmx?wsdl",array("encoding"=>"UTF-8"));
$data = array(
  "username"=>"",
  "password"=>"",
  "irancellCount"=>5,
  "mtnCount"=>15,
  "from"=>"",
  "text"=>"");
echo $sms->GetSmsPrice($data)->GetSmsPriceResult;
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms();
sms.getBasePrice();
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms('soap');
sms.getPrice(irancellCount,mtnCount,from,text);
final String username = "username";
final String password = "password";
RestClient restClient = new RestClient(username, password);
restClient.GetBasePrice();
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetSmsPrice(irancellCount, mtnCount, from, text);
const string username = "username";
const string password = "password";
RestClient restClient = new RestClient(username, password);
restClient.GetBasePrice();
const string username = "username";
const string password = "password";
SendSoapClient soapClient = new SendSoapClient();
soapClient.GetSmsPrice(username, password, irancellCount, mtnCount, from, text);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim restClient As New RestClient(username, password)
restClient.GetBasePrice()
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New SendSoapClient()
soapClient.GetSmsPrice(username, password, irancellCount, mtnCount, from, text)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var restClient = RestClient(user: username, pass: password)
restClient.GetBasePrice()
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.GetSmsPrice(irancellCnt: irancellCount, mtnCnt: mtnCount, from: from, msg: text)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
RestClient *restClient = [[RestClient alloc] initCred:username password:password];
[restClient GetBasePrice];
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient GetSmsPrice:irancellCount mtnCnt:mtnCount from:from msg:text];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms()
sms.get_base_price
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.get_price(irancell_count,mtn_count,from,text)
final String username = "username";
final String password = "password";
RestClient restClient = new RestClient(username, password);
restClient.GetBasePrice();
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetSmsPrice(irancellCount, mtnCount, from, text);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms
sms.get_base_price
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.get_price(irancell_count,mtn_count,from,text)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $restClient = new RestClient($username, $password);
$restClient->GetBasePrice();
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->GetSmsPrice($irancellCount, $mtnCount, $from, $text);
local username = "username";
local password = "password";
GetBasePrice(username, password);
local username = "username";
local password = "password";
GetSmsPrice(username, password, irancellCount, mtnCount, from, text);
username := "username";
password := "password";
GetBasePrice(username, password);
username := "username";
password := "password";
GetSmsPrice(username, password, irancellCount, mtnCount, from, text);
val username = "username"
val password = "password"
val restClient = new RestClient(username, password)
restClient.GetBasePrice()
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.GetSmsPrice(irancellCount, mtnCount, from, text)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <GetSmsPriceResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <GetSmsPriceResult>double</GetSmsPriceResult>
  </GetSmsPriceResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>