ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک

مشاهده مشخصات پیام

آخرین به روز رسانی: 17 تیر 1403

آدرس وب سرویس

متد GetMessagesReceptions

از این متد برای مشاهده مشخصات پیام (شماره موبایل، تاریخ و recid) ارسال شده استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
username String نام کاربری مربوط به حساب کاربر
password String کلمه عبور مربوط به حساب کاربر
msgId Int Id مربوط پیام ارسالی موردنظر
fromRows Int در این بخش مقدار 0 را قرار دهید

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue List of Class MessagesBL[]
GetMessagesReceptions
//GitHub نمونه کدهای
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms('soap');
$sms->getMessagesReceptions($msgId,$fromRows);

//بدون نیاز به پکیج گیت هاب Procedural PHP نمونه کدهای 
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled","0");
$sms =new SoapClient("http://api.payamak-panel.com/post/Receive.asmx?wsdl",array("encoding"=>"UTF-8"));
$data = array(
  "username" => 'username',
  "password" => 'password',
  "msgId" => 97458745,
  "fromRows" => 0
);
$result = $sms->GetMessagesReceptions($data)->GetMessagesReceptionsResult;
foreach ($result as $details){
  echo "Receive Number : ".$details->RecNumber."\n";
  echo "Send Date :".$details->SendDate."\n";
  echo "Delivery Status : ".$details->DeliveryStatus."\n";
  echo "RecID : ".$details->RecID;
}
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms('soap');
sms.getMessagesReceptions(msgId,fromRows);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetMessagesReceptions(msgId, fromRows);
const string username = "username";
const string password = "password";
ReceiveSoapClient soapClient = new ReceiveSoapClient();
soapClient.GetMessagesReceptions(username, password, msgId, fromRows);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New ReceiveSoapClient()
soapClient.GetMessagesReceptions(username, password, msgId, fromRows)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.GetMessagesReceptions(msgId: msgId, fromRows: fromRows)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient GetMessagesReceptions:msgId fromrows:from];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.get_messages_receptions(msgId,from_rows)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetMessagesReceptions(msgId, fromRows);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.get_messages_receptions(msgId,from_rows)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->GetMessagesReceptions($msgId, $fromRows);
local username = "username";
local password = "password";
GetMessagesReceptions(username, password, msgId, fromRows);
username := "username";
password := "password";
GetMessagesReceptions(username, password, msgId, fromRows);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.GetMessagesReceptions(msgId, fromRows)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <GetMessagesReceptionsResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <GetMessagesReceptionsResult>
    <MsgReceptions>
     <RecNumber>string</RecNumber>
     <SendDate>string</SendDate>
     <RecStatus>string</RecStatus>
     <DeliveryStatus>string</DeliveryStatus>
     <RecID>string</RecID>
    </MsgReceptions>
    <MsgReceptions>
     <RecNumber>string</RecNumber>
     <SendDate>string</SendDate>
     <RecStatus>string</RecStatus>
     <DeliveryStatus>string</DeliveryStatus>
     <RecID>string</RecID>
    </MsgReceptions>
   </GetMessagesReceptionsResult>
  </GetMessagesReceptionsResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>