ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک

دریافت اطلاعات گروه‌ها

آخرین به روز رسانی: 17 تیر 1403

متد GetGroups

از این متد جهت دریافت اطلاعات گروه‌ها استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
Username String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue list[] خروجی لیستی از کلاس Groups می‌باشد
GetGroups
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->contacts();
$sms->getGroups();
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.contacts();
sms.getGroups();
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetGroups();
const string username = "username";
const string password = "password";
ContactsSoapClient soapClient = new ContactsSoapClient();
soapClient.GetGroups(username, password);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New ContactsSoapClient()
soapClient.GetGroups(username, password)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.GetGroups()
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient GetGroups];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.contacts()
sms.get_groups()
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetGroups();
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.contacts
sms.get_groups
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->GetGroups();
local username = "username";
local password = "password";
GetGroups(username, password);
username := "username";
password := "password";
GetGroups(username, password);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.GetGroups()
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <GetGroupsResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <GetGroupsResult>
    <GroupsList>
     <GroupID>int</GroupID>
     <ParentId>int</ParentId>
     <UserID>int</UserID>
     <GroupName>string</GroupName>
     <GroupDescription>string</GroupDescription>
     <GroupStatus>unsignedByte</GroupStatus>
     <ContactCount>int</ContactCount>
     <ShowToChild>boolean</ShowToChild>
     <ChildsCount>int</ChildsCount>
    </GroupsList>
    <GroupsList>
     <GroupID>int</GroupID>
     <ParentId>int</ParentId>
     <UserID>int</UserID>
     <GroupName>string</GroupName>
     <GroupDescription>string</GroupDescription>
     <GroupStatus>unsignedByte</GroupStatus>
     <ContactCount>int</ContactCount>
     <ShowToChild>boolean</ShowToChild>
     <ChildsCount>int</ChildsCount>
    </GroupsList>
   </GetGroupsResult>
  </GetGroupsResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>