ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک

دریافت وضعیت ارسال به شاخه

آخرین به روز رسانی: 17 تیر 1403

متد GetBulkStatus

از این متد جهت تعیین وضعیت ارسال بسته ارسال شده استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
BulkId Int کد یا شناسه ارسال که از متد AddBulk بدست آمده است

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue Int ۰ : درخواست ناموفق بود.
1 : درخواست با موفقیت انجام شد.
GetBulkStatus
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->branch();
$sms->getBulkStatus($bulkId);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.branch();
sms.getBulkStatus(bulkId);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetBulkStatus(bulkId, sent, failed, status);
const string username = "username";
const string password = "password";
ActionsSoapClient soapClient = new ActionsSoapClient();
soapClient.GetBulkStatus(username, password, bulkId, sent, failed, status);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New ActionsSoapClient()
soapClient.GetBulkStatus(username, password, bulkId, sent, failed, status)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.GetBulkStatus(id: bulkId, sent: sent, failed: failed, status: status)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient GetBulkStatus:bulkId sent:sent failed:failed status:status];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.branch()
sms.get_bulk_status(bulk_id)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetBulkStatus(bulkId, sent, failed, status);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.branch
sms.get_bulk_status(bulk_id)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->GetBulkStatus($bulkId, $sent, $failed, $status);
local username = "username";
local password = "password";
GetBulkStatus(username, password, bulkId, sent, failed, status);
username := "username";
password := "password";
GetBulkStatus(username, password, bulkId, sent, failed, status);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.GetBulkStatus(bulkId, sent, failed, status)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <GetBulkStatusResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <GetBulkStatusResult>int</GetBulkStatusResult>
   <sent>int</sent>
   <failed>int</failed>
   <status>unsignedByte</status>
  </GetBulkStatusResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>