ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

دریافت تعداد شماره در شاخه بانک

آخرین به روز رسانی: 6 آگوست 2018

متد GetBulkCount

از این متد برای دریافت تعداد شماره‌های موجود در شاخه موردنظر استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
UsernameStringنام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PasswordStringکلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
BranchIntشناسه مربوط به شاخه موردنظر
RangeFromStringاز شماره، مثلا ۹۱۲۲۸۰
RangeToStringتا شماره، مثلا ۹۱۲۲۸۹

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValueIntیک عدد : این عدد تعداد شماره‌های موجود در شاخه می‌باشد
GetBulkCount
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->branch();
$sms->getBulkCount($branch,$rangeFrom,$rangeTo);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.branch();
sms.getBulkCount(branch,rangeFrom,rangeTo);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetBulkCount(branch, rangeFrom, rangeTo);
const string username = "username";
const string password = "password";
ActionsSoapClient soapClient = new ActionsSoapClient();
soapClient.GetBulkCount(username, password, branch, rangeFrom, rangeTo);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New ActionsSoapClient()
soapClient.GetBulkCount(username, password, branch, rangeFrom, rangeTo)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.GetBulkCount(branch: branch, rangeF: rangeFrom, rangeT: rangeTo)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient GetBulkCount:branch rangeF:rangeFrom rangeT:rangeTo];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.branch()
sms.get_bulk_count(branch,range_from,range_to)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetBulkCount(branch, rangeFrom, rangeTo);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.branch
sms.get_bulk_count(branch,range_from,range_to)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->GetBulkCount($branch, $rangeFrom, $rangeTo);
local username = "username";
local password = "password";
GetBulkCount(username, password, branch, rangeFrom, rangeTo);
username := "username";
password := "password";
GetBulkCount(username, password, branch, rangeFrom, rangeTo);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.GetBulkCount(branch, rangeFrom, rangeTo)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <GetBulkCountResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <GetBulkCountResult>int</GetBulkCountResult>
  </GetBulkCountResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>