ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک

ارسال سررسید

آخرین به روز رسانی: 17 تیر 1403

متد AddUsance

این متد جهت ارسال سررسید استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
Username String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
To String شماره موردنظر جهت ارسال
From String شماره خط اختصاصی جهت ارسال، به عنوان مثال ۱۰۰۰۱۲۳
Text String متن موردنظر جهت ارسال
IsFlash Bool نحوه ارسال بصورت فلش یا معمولی را تعیین می‌کند (true=تأیید ارسال فلش و false=ارسال معمولی)
ScheduleStartDateTime DateTime زمان شروع ارسال برای پیامکهای سررسید
RepeatAfterDays Int تکرار ارسال پس از این تعداد روز لحاظ می‌شود
ScheduleEndDateTime DateTime زمان پایان ارسال برای پیامکهای سررسید

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue Int ۰ : نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمی باشد
۱ : ارسال با موفقیت انجام شد
۲ : اعتبار کافی نمی باشد
۳ : محدودیت در ارسال روزانه
۴ : محدودیت در حجم ارسال
۵ : شماره فرستنده معتبر نمی باشد
۶ : سامانه درحال بروز رسانی می باشد
۷ : متن پیامک حاوی کلمات فیلتر شده می باشد
۸ : عدم رسیدن به حداقل ارسال
۹ : ارسال از خطوط عمومی از طریق وب سرویس امکانپذیر نمی باشد
۱۰: کاربر مسدود شده است
AddUsance
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms('soap');
$sms->addUsance($to,$from,$text,$isflash,$scheduleStartDateTime,$repeatAfterDays,$scheduleEndDateTime);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms('soap');
sms.addUsance(to,from,text,isflash,scheduleStartDateTime,repeatAfterDays,scheduleEndDateTime);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.AddUsance(to, from, text, isflash, scheduleStartDateTime, repeatAfterDays, scheduleEndDateTime);
const string username = "username";
const string password = "password";
ScheduleSoapClient soapClient = new ScheduleSoapClient();
soapClient.AddUsance(username, password, to, from, text, isflash, scheduleStartDateTime, repeatAfterDays, scheduleEndDateTime);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New ScheduleSoapClient()
soapClient.AddUsance(username, password, toNum, from, text, isflash, scheduleStartDateTime, repeatAfterDays, scheduleEndDateTime)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.AddUsance(to :to, from: from, msg: text, isFlash: isflash, ss: scheduleStartDateTime, rpt: repeat, se: scheduleEndDateTime)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient AddUsance:to from:from msg:text isFlash:isflash ss:scheduleStartDateTime rpt:repeat se: scheduleEndDateTime];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.add_usance(to,from,text,isflash,schedule_start_date_time,repeat_after_days,schedule_end_dateTime)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.AddUsance(to, from, text, isflash, scheduleStartDateTime, repeatAfterDays, scheduleEndDateTime);

username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.add_usance(to,from,text,isflash,schedule_start_date_time,repeat_after_days,schedule_end_dateTime)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->AddUsance($to, $from, $text, $isflash, $scheduleStartDateTime, $repeatAfterDays, $scheduleEndDateTime);
local username = "username";
local password = "password";
AddUsance(username, password, to, from, text, isflash, scheduleStartDateTime, repeatAfterDays, scheduleEndDateTime);
username := "username";
password := "password";
AddUsance(username, password, to, from, text, isflash, scheduleStartDateTime, repeatAfterDays, scheduleEndDateTime);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.AddUsance(to, from, text, isflash, scheduleStartDateTime, repeatAfterDays, scheduleEndDateTime)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <AddUsanceResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <AddUsanceResult>int</AddUsanceResult>
  </AddUsanceResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>