ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک

افزودن شماره به شاخه

آخرین به روز رسانی: 17 تیر 1403

متد AddNumber

از این متد برای اضافه کردن شماره‌های موردنظر در شاخه‌های دلخواه استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
Username String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
BranchId Int شاخه مربوط به شاخه مرتبه بالاتر (برای شاخه اصلی عدد صفر را وارد نمایید)
MobileNumbers String[] شماره موبایل (حداکثر ۱۰۰۰ شماره)

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue Int ۰ : نام کاربری یا کلمه عبور حسای کاربری به درستی وارد نشده است
۱ : شماره های موردنظر با موفقیت در شاخه دلخواه اضافه شدند
۳ : شناسه شاخه وارد شده ۰ درج گردیده است
۴ : شناسه شاخه وارد شده صحیح نمی‌باشد
AddNumber
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->branch();
$sms->addNumber($mobileNumbers,$branchId);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.branch();
sms.addNumber(mobileNumbers,branchId);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.AddNumber(branchId, mobileNumbers[]);
const string username = "username";
const string password = "password";
ActionsSoapClient soapClient = new ActionsSoapClient();
soapClient.AddNumber(username, password, branchId, mobileNumbers[]);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New ActionsSoapClient()
soapClient.AddNumber(username, password, branchId, mobileNumbers[])
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.AddNumber(id: branchId, array: [num1, num2])
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient AddNumber:branchId arrayOfNum:Numbers];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.branch()
sms.add_number(mobile_numbers,branch_id)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.AddNumber(branchId, mobileNumbers[]);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.branch
sms.add_number(mobile_numbers,branch_id)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->AddNumber($branchId, @mobileNumbers);
local username = "username";
local password = "password";
AddNumber(username, password, branchId, mobileNumbers);
username := "username";
password := "password";
AddNumber(username, password, branchId, mobileNumbers []string);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.AddNumber(branchId, arrayOf(mobileNumbers))
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <AddNumberResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <AddNumberResult>int</AddNumberResult>
  </AddNumberResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>