ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک

افزودن شاخه بانک شماره

آخرین به روز رسانی: 17 تیر 1403

متد AddBranch

از این متد برای اضافه کردن نام شاخه (نام بانک اطلاعاتی) موردنظر شما استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
Username String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
BranchName String نام شاخه موردنظر که قرار است در پنل کاربران اضافه شود
Owner Int در صورتیکه تصمیم به درج زیرشاخه دارید شناسه مربوط به شاخه مرتبه بالاتر وارد شود. برای شاخه اصلی صفر لحاظ شود

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue Int یک عدد : این عدد شناسه مربوط به شاخه اشافه شده می‌باشد
۰ : نام کاربری یا کلمه عبور وارد شده صحیح نمی‌باشد
۱ : شناسه شاخه وارد شده صحیح نمی‌باشد
AddBranch
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->branch();
$sms->add($branchName,$owner);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.branch();
sms.add(branchName,owner);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.AddBranch(branchName, owner);
const string username = "username";
const string password = "password";
ActionsSoapClient soapClient = new ActionsSoapClient();
soapClient.AddBranch(username, password, branchName, owner);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New ActionsSoapClient()
soapClient.AddBranch(username, password, branchName, owner)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.AddBranch(name: branchName, owner: owner)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient AddBranch:branchName owner:owner];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.branch()
sms.add(branch_name,owner)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.AddBranch(branchName, owner);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.branch
sms.add(branch_name,owner)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->AddBranch($branchName, $owner);
local username = "username";
local password = "password";
AddBranch(username, password, branchName, owner);
username := "username";
password := "password";
AddBranch(username, password, branchName, owner);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.AddBranch(branchName, owner)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <AddBranchResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <AddBranchResult>int</AddBranchResult>
  </AddBranchResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>