ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

تماس انبوه زماندار با انتخاب فایل

آخرین به روز رسانی: 15 شهریور 1401

متد SendBulkVoiceSMS

توضیحات

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
Username String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
title String
voiceFileId Int
receivers String
DateToSend String
repeatCount Int

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue String -۱ : نامشخص
۰ : نام کاربری یا رمز عبور اشتباه می باشد
۱ : درخواست با موفقیت انجام شد
۲ : اعتبار کافی نمی باشد
۳ : محدودیت در ارسال روزانه
۴ : محدودیت در حجم ارسال
۵ : شماره فرستنده معتبر نمی باشد
۶ : سامانه در حال بروزرسانی می باشد
۷ : متن حاوی کلمه فیلتر شده می باشد
۹ : ارسال از خطوط عمومی از طریق وب سرویس امکان پذیر نمی باشد
۱۰: کاربر مورد نظر فعال نمی باشد
۱۱: ارسال نشده
۱۲: مدارک کاربر کامل نمی باشد
SendBulkVoiceSMS
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms('soap');
$sms->SendBulkVoiceSMS($title, $voiceFileId, $receivers, $DateToSend, $repeatCount);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms('soap');
sms.sendBulkVoiceSMS(title, voiceFileId, receivers, DateToSend, repeatCount);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.SendBulkVoiceSMS(title, fileId, receivers, DateToSend, repeatCount);
const string username = "username";
const string password = "password";
VoiceSoapClient soapClient = new VoiceSoapClient();
soapClient.SendBulkVoiceSMS(username, password, title, fileId, receivers, DateToSend, repeatCount);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New VoiceSoapClient()
soapClient.SendBulkVoiceSMS(title, voiceFileId, receivers, DateToSend, repeatCount)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.SendBulkVoiceSMS(title: title, voiceFileId: id, receivers: recs, DateToSend: dt, repeatCount: count)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient SendBulkVoiceSMS:title voiceFileId:voiceFileId receivers:receivers DateToSend:DateToSend repeatCount:repeatCount];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.send_bulk_voice_sms(self, title, voiceFileId, receivers, DateToSend, repeatCount)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.SendBulkVoiceSMS(title, voiceFileId, receivers, DateToSend, repeatCount);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.send_bulk_voice_sms(title, voiceFileId, receivers, DateToSend, repeatCount)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->SendBulkVoiceSMS($title, $voiceFileId, $receivers, $DateToSend, $repeatCount);
local username = "username";
local password = "password";
SendBulkVoiceSMS(username, password, title, voiceFileId, receivers, DateToSend, repeatCount);
username := "username";
password := "password";
SendBulkVoiceSMS(username, password, title, voiceFileId, receivers, DateToSend, repeatCount);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.SendBulkVoiceSMS(title, fielId, receivers, DateToSend, repeatCount)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <SendBulkVoiceSMSResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <SendBulkVoiceSMSResult>int</SendBulkVoiceSMSResult>
  </SendBulkVoiceSMSResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>