ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

دریافت وضعیت ارسال

آخرین به روز رسانی: 15 شهریور 1401

متد GetSendSMSWithSpeechTextStatus

این متد جهت دریافت وضعیت ارسال پیامک و همچنین وضعیت پیام صوتی ارسالی استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
Username String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
RecId Long RecId دریافتی در هنگام ارسال از متد SendSMSWithSpeechText
GetSendSMSWithSpeechTextStatus
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms('soap');
$sms->getSendWithSpeech($recId);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms('soap');
sms.getSendWithSpeech(recId);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetSendSMSWithSpeechTextStatus(recId);
const string username = "username";
const string password = "password";
VoiceSoapClient soapClient = new VoiceSoapClient();
soapClient.GetSendSMSWithSpeechTextStatus(username, password, recId);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New VoiceSoapClient()
soapClient.GetSendSMSWithSpeechTextStatus(username, password, recId)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.GetSendSMSWithSpeechTextStatus(id: recId)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient GetSendSMSWithSpeechTextStatus:recId];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.get_send_with_speech(rec_id)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetSendSMSWithSpeechTextStatus(recId);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.get_send_with_speech(rec_id)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->GetSendSMSWithSpeechTextStatus($recId);
local username = "username";
local password = "password";
GetSendSMSWithSpeechTextStatus(username, password, recId);
username := "username";
password := "password";
GetSendSMSWithSpeechTextStatus(username, password, recId);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.GetSendSMSWithSpeechTextStatus(recId)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <GetSendSMSWithSpeechTextStatusResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <GetSendSMSWithSpeechTextStatusResult>
    <SpeechBody>string</SpeechBody>
    <SMSBody>string</SMSBody>
    <PhoneNumber>string</PhoneNumber>
    <SMSSenderNumber>string</SMSSenderNumber>
    <SMSRecID>long</SMSRecID>
    <SMSDeliveryStatus>int</SMSDeliveryStatus>
    <VoiceDeliveryStatus>int</VoiceDeliveryStatus>
    <RepeatVoice>int</RepeatVoice>
    <InsertDate>dateTime</InsertDate>
    <ReqStatus>unsignedByte</ReqStatus>
   </GetSendSMSWithSpeechTextStatusResult>
  </GetSendSMSWithSpeechTextStatusResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>