ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک

دریافت شناسه شاخه بانک شماره‌ها

آخرین به روز رسانی: 17 تیر 1403

متد GetBranchs

از این متد برای دریافت شناسه شاخه‌های بانک اطلاعات شماره‌ها و همچنین تعداد شماره‌های هر شاخه استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
Username String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
Owner Int شناسه مربوط به شاخه مرتبه بالاتر (برای شاخه اصلی عدد صفر را وارد نمایید)

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue Branchs[] خروجی آرایه ای از کلاس Branchs می‌باشد
GetBranchs
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->branch();
$sms->get($owner);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.branch();
sms.get(owner);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetBranchs(owner);
const string username = "username";
const string password = "password";
ActionsSoapClient soapClient = new ActionsSoapClient();
soapClient.GetBranchs(username, password, owner);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New ActionsSoapClient()
soapClient.GetBranchs(username, password, owner)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.GetBranchs(owner: owner)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient GetBranchs:owner];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.branch()
sms.get(owner)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetBranchs(owner);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.branch
sms.get(owner)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->GetBranchs($owner);
local username = "username";
local password = "password";
GetBranchs(username, password, owner);
username := "username";
password := "password";
GetBranchs(username, password, owner);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.GetBranchs(owner)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <GetBranchsResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <GetBranchsResult>
    <Branchs>
     <BranchID>int</BranchID>
     <NumberCount>int</NumberCount>
     <BranchOwner>int</BranchOwner>
     <BranchName>string</BranchName>
    </Branchs>
    <Branchs>
     <BranchID>int</BranchID>
     <NumberCount>int</NumberCount>
     <BranchOwner>int</BranchOwner>
     <BranchName>string</BranchName>
    </Branchs>
   </GetBranchsResult>
  </GetBranchsResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>