ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک

ویرایش مخاطب

آخرین به روز رسانی: 17 تیر 1403

آدرس وب سرویس

non-wsdlhttp://api.payamak-panel.com/post/Contacts.asmxwsdlhttp://api.payamak-panel.com/post/Contacts.asmx?wsdl

متد ChangeContact

از این متد جهت ویرایش مخاطب استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
Username String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
ContactId Int شناسه مخاطب موردنظر
MobileNumber String شماره موبایل
FirstName String نام
LastName String نام خانوادگی
NickName String نام مستعار
Corporation String نام شرکت
Phone String تلفن ثابت
Fax String شماره فکس
Email String آدرس ایمیل
Gender Byte جنسیت (عدد ۱ برای جنسیت مونث و عدد ۲ برای جنسیت مذکر استفاده شود)
Province Int کد استان (کدها در وب سرویس Users موجود می‌باشند)
City Int کد شهر (کدها در وب سرویس Users موجود می‌باشند)
Address String آدرس
PostalCode String کد پستی
AdditionalText String متن اضافی
Descriptions String شرح
ContactStatuse Int ۰ فعال، ۱ غیرفعال. پیشنهاد می‌گردد این گزینه را -۱ قرار دهید که وضعیت تغییری نکند

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue Int ۱ : با موفقیت ویرایش گردید
۰ : نام کاربری یا رمزعبور صحیح نمی‌باشد
ChangeContact
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->contacts();
$sms->change($options);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.contacts();
sms.change(options);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.ChangeContact(options);
const string username = "username";
const string password = "password";
ContactsSoapClient soapClient = new ContactsSoapClient();
soapClient.ChangeContact(username, password, options);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New ContactsSoapClient()
soapClient.ChangeContact(username, password, options)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.ChangeContact(options)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient ChangeContact:options];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.contacts()
sms.change(options)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.ChangeContact(options);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.contacts
sms.change(options)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->ChangeContact(options);
local username = "username";
local password = "password";
ChangeContact(username, password, options);
username := "username";
password := "password";
ChangeContact(username, password, options);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.ChangeContact(options)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <ChangeContactResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <ChangeContactResult>int</ChangeContactResult>
  </ChangeContactResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>