پیامک زماندار

188پیامک زماندار :

این ماژول امکان ارسال درآینده را برای شما میسرمی کند.شما میتوانید با تنظیم روزوساعت مورد نظر،ارسال خودرا انجام دهید.

 1. برای اینکارروی گزینه درج ارسال جدید کلیک کرده تا صفحه مربوط باز شود.
 2. اکنون عنوانی برای ارسال خود وارد نمایید.
 3. شماره موردنظرخودراانتخاب نمایید.
 4. سپس متن پیامک خودرادر"متن پیامک" تایپ کرده و در صورت تمایل برای ارسال بصورت فلش، تیک عبارت ارسال بصورت فلش را انتخاب نمایید.
 5. گیرندگان پیامک راتوسط یکی از۴ روش تایپ شماره در کادر مربوط،ایمپورت شماره هاازدفترچه تلفن، فایل اکسل و یا فایل متنی مشخص نمایید.
  189
 6. سپس در قسمت زمان ارسال، یکی از موارد را انتخاب نمایید. چنانچه فقط یک بار قصد ارسال پیامک را دارید، گزینه یک بار را انتخاب نموده و تاریخ مورد نظر برای ارسال را از کادر مقابل آن تنظیم نمایید.
  با انتخاب روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه، متن پیامک بصورت دوره ای با توجه به انتخابی که انجام دادید و در ساعتی که در قسمت ساعت تنظیم نمودید، برای گیرندگان ارسال می گردد.
 7. روی گزینه ثبت کلیک کرده ومنتظرثبت تغییرات شوید.
  190
 8. رکوردی در همان صفحه نمایش داده می شود.
  191

میتوانید قبل ازارسال اگرنیازبه تغییردرمتن،تاریخ و یازمان است،دربخش ویرایش آنراتغییردهید .
هنگامیکهارسالشماانجامشوددرقسمتوضعیتارسال، عبارتانجامشدهنمایشداده خواهد شد،البته این برای زمانیست که برای یک بار ارسال، زمان ارسال را تنظیم کرده باشید. چنانچه ارسال را بصورت دوره ای تنظیم کرده باشید بعد از اولین ارسال وضعیت ارسال به انجام شده منتظر ارسال بعدی، تغییر خواهد کرد.
برای گزارش گیری میتوان به بخش پیام های ارسالی مراجعه نمود.

ثبت نام

در کمتر از 1 دقیقه ارسال پیامک را شروع کنید.

پنل خود را انتخاب کنید

مشاوره تلفنی رایگان 021-63404
مشاوره رایگان تلفنی