حذف شده

218حذف:

دراین قسمت پیامکهای حذف شده رامیتوانید ببینید،یعنی اگرپیامی راازقسمت ارسالی یادریافتی حذف نمایید بهطورخودکاربه این قسمت منتقل میشود ودرصورت حذف پیامهاازاین بخش،پیامهابه صوررت دائمی حذف خواهند شد.
) این ماژول مشابه سطل آشغال ویندوزعمل می کند.)
گزارش گیری از ارسال پیامک:
با انجام گزارش گیری از پیامک های ارسالی علاوه بر مشخص شدن وضعیت ارسال و تحویل پیامک روی گوشی مخاطب، می توانید هزینه پیامک های ناموفق را با توجه به خط استفاده شده دریافت نمایید.
لازم به ذکر است در مورد کلیه خطوط، هزینه ای بابت بلک لیست از پنل کسر نمی شود.
در مورد سایر هزینه هایی که پس از گزارش گیری از ارسال، عودت داده می شود، در مورد هر پیش شماره بدین صورت است که:

 • در خطوط با پیش شماره ۰۲۱ و پیش شماره ۱۰۰۰ هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات بازگشت داده می شود. اما در مورد خطوط ۱۰۰۰۷۰ و ۱۰۰۰۰۱۳۹۳ هیچ هزینه ای بازگشت داده نمی شود حتی بلک لیست.
 • در مورد خطوط DeliveryBase2000 تنها بابت پیامک های رسیده به گوشی مخاطب، هزینه از پنل کسر می شود. اما در مورد خط Sendbase 2000 که همان خط ۲۰۰۰۴۰۰ می باشد، به این شکل نبوده و هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات بازگشت داده می شود.
 • در مورد خطوط ۳۰۰۰هزینه ای بابت پیامک های نرسیده به مخابرات از پنل کسر نمی شود.
  در تمامی مواردی که قصد دارید از ارسال، گزارش گیری انجام دهید، لازم است به زمان مناسب برای این کار توجه داشته باشید.

از جمله اینکه

 • در مورد همه ارسالها باید حداقل ۱۰ دقیقه از زمان ارسال بگذرد اما چنانچه بخواهید هزینه پیامک های ناموفقمخصوصاً در مورد خطوط ۲۰۰۰ به صورت کامل عودت داده شود، باید ۴۸ ساعت بعد از ارسال، گزارش گیری انجام شود. در مورد سایر خطوط دو تا سه ساعت بعد از ارسال برای گزارش گیری، زمان مناسبی است. لازم به ذکر است که حتی المقدور عمل دانلود گزارش را نیمه شب انجام دهید چراکه ترافیک سامانه حداقل می باشد.
 • در مورد حداکثر زمانی که برای گزارشگیری فرصت دارید لازم به ذکر است که گزارش ها به صورت هفتگی پاک می شوند، پس، قبل از گذشت یک هفته از زمان ارسال، باید دانلود گزارش را انجام دهید. البته در مورد خطوط ۳۰۰۰ گزارش گیری باید حداکثر تا ۲۴ ساعت پس از ارسال انجام شود، در غیر اینصورت گزارش توسط اپراتور حذف خواهد شد.

نحوه گزارشگیری از پیامک های ارسالی شامل دو نوع می باشد.
نوع اول گزارشگیری از ارسال پیامک:
این نوع، مربوط به ارسال های انبوهی است که از ماژول های ارسال تدریجی، منطقه ای-هدفمند، ارسال انبوه، کدپستی¬ها و پیامک نیازمندی انجام می شود. به خاطر دارید که بعد از انجام ارسال از ماژولهای نامبرده، رکورد ارسالی ثبت می شد. مراحل گزارشگیری از هر کدام مشابه میباشد که توضیحات لازم در هر مورد را ارائه خواهیم داد.
گزارش گیری از ارسال انبوه و کدپستی ها:
با مراجعه به ارسال انبوه، علاوه بر ارسالهای انجام شده از این ماژول، رکورد ارسالهای انجام شده از ماژولهای کدپستی نیز در لیست موجود، نمایش داده می شود. بنابراین گزارش ارسالهای انجام شده از ماژولهای ارسال انبوه و کدپستی ها، با مراجعه به صفحه مربوط به ماژول ارسال انبوه قابل دریافت می باشند.
219
همیشه اولین سطر، مربوط به آخرین ارسال می باشد. در هر سطرعنوان، شامل عبارت تعیین شده برای تفکیک ارسال های مختلف از یکدیگر می باشد.
شماره، نشاندهنده خط انتخابی برای انجام ارسال می باشد، در قسمت پیامک، متن پیامک ارسالی و در قسمت بخش، چند بخشی بودن پیامک را ملاحظه خواهید نمود. زمان ارسال، تاریخ و ساعت انجام ارسال را مشخص می نماید. تعداد هم بیان کننده، تعداد کل شماره هائیست که برای آنها پیامک فرستاده شده است. قسمت ارسال شده، یعنی از تعداد کل شماره ها به چند شماره ارسال انجام شده و قسمت ارسال نشده یعنی از تعداد کل شماره ها به چند شماره ارسال انجام نشده است.
قسمت وضعیت ارسال شامل یکی از این موارد می باشد:

 • منتظرتایید :یعنی پیامک ارسال شده منتظرتایید می باشد. در صورت عدم تایید علت در قسمت توضیحات نوشته می شود.
 • منتظرارسال: یعنی پیامک تایید شده ودرلیست ارسال قرار دارد .
 • درحال ارسال: یعنی پیامکهادرحال ارسال می باشند.
 • ارسال شده: یعنی ارسال پیامک ها به اپراتور انجام شده است.
 • ارسال نشده: یعنی پیامک ها به اپراتور ارسال نشده که در این حالت هزینه ای کسر نخواهد شد.

وضعیت هم، فعال یا غیر فعال بودن ارسال را مشخص میکند. کد تخصیص داده شده به هر ارسال هم در قسمت کد درج می شود.برای به روز شدن وضعیت اطلاعات این صفحه و آخرین تغییرات روی آیکن به145 روز رسانی کلیک نمایید.

برای دانلود گزارش ارسال بایدروی 220 این آیکن کلیک کرد و وضعیت ارسال و تحویل پیامک را برای تک تک شماره ها دید. البته اگر تیک عبارت "دانلود گزارش به همراه گزارش تحویل باشد (انتخاب این گزینه باعث افزایش زمان ایجاد گزارش خواهد شد)" را برداریم، درگزارش دریافت شدهفقط می توانیموضعیت ارسالرا ببینیم و وضعیت تحویل نمایش داده نخواهد شد.
گزارش دریافتی یک فایل اکسل می باشد که داخل آن شماره گیرنده، تاریخ و ساعت ارسال، وضعیت ارسال و وضعیت تحویل پیامک به مخاطبین، کاملاً مشخص است.

وضعیت تحویل شامل یکی از موارد، رسیده به گوشی، نرسیده به گوشی، رسیده به مخابرات، نرسیده به مخابرات و نامشخص میباشد. از آیکن 221 زمانی استفاده می شود که بخواهید به شماره هایی که وضعیت ارسال آنها، ارسال نشده بود، مجدداً ارسال انجام دهید. از آیکن 150 هم برای حذف رکورد ارسال استفاده می شود. دقت داشته باشید که اگر قبل از زمان تعیین شده برای ارسال، رکورد آن را حذف نمایید، تضمینی برای عدم ارسال وجود ندارد و ارسال در زمانی که تنظیم کرده بودید انجام می شود. پس اگر قصد لغو ارسال را دارید حتماً با بخش پشتیبانی هماهنگ نمایید.
گزارش گیری از ارسال منطقه ای، هدفمند:
پس از ارسال پیامک از این ماژول، رکورد ارسال انجام شده، داخل همین قسمت نمایش داده می شود. در این رکورد اطلاعات دیگری مثل شاخه انتخابی و ردیف هم مشاهده می شود.
222
اگر نحوه ارسال بصورت تصادفی انتخاب شده باشد، مقدار ردیف صفر می باشد و اگه بصورت ترتیبی انتخاب شده باشد، مقدار ردیف، مقداری خواهد بود که زمان ارسال تنظیم شده است.
در این ماژول باکلیکروی آیکن ویرایش می توانپیامک ارسالی راویرایشنمود. البتهاینگزینهزمانیقابل استفاده استکهبرای ارسال خود زمانی را در آینده تنظیم کرده باشید و هنوز زمان تنظیم شده فرا نرسیده باشد. با انجام هرگونه تغییر،پیامک مجدداًمنتظرتاییدقرارمیگیرد. سایر قسمت ها و آیکن های موجود مشابه مواردیست که در نحوه گزارشگیری از ارسال انبوه ارائه شد.
بعد از دریافت فایل گزارش اگر شماره ها کامل نمایش داده نشود به دلیل عدم داشتن مجوز برای مشاهده شماره ها می باشد.
گزارش گیری از ارسال تدریجی:
داخل رکورد ارسالی که در این قسمت ثبت می شود، علاوه بر تعداد کل شماره های انتخابی، تعداد شماره های هر بسته¬ نیز نمایش داده میشود.
223
در ستون ارسال بعد، تاریخ و ساعت انجام ارسال بسته بعدی با توجه به تنظیماتی که برای ارسال بصورت تدریجی انجام شده است، نمایش داده می شود. پس از پایان ارسال، ساعت و تاریخ آخرین بسته ای که ارسال شده، در این قسمت نمایش داده خواهد شد.
جهت دریافت فایل گزارش ارسال ابتدا روی این آیکن کلیک می نمایید.
از آنجا که در این ماژول شماره های مخاطبین در بسته¬¬ها تقسیم بندی شده و هر کدام جداگانه ارسال شده اند، در این قسمت، پس از ارسال هر بسته، برای آن یک رکورد مجزا ایجاد می شود.
224
زمان ارسال، تعداد ارسال شده و ارسال نشده و وضیت ارسال هر بسته بصورت تفکیک شده نمایش داده می شود. برای هر بسته روی این آیکن 220 کلیک می نمایید تا فایل گزارش ارسال و دلیوری آن را دانلود نمایید.
گزارش گیری از ارسال پیامک نیازمندی:
همانطور که ملاحظه می شود بین آیکن های انتهای هر رکورد ،آیکن دریافت شماره 148وجود دارد.
225
زمانیکه روی آیکن دریافت دانلود گزارش ارسال 220 کلیک شود به جای فایل اکسل، یک فایل متنی دریافت می شود که شامل کدهای ۱۹ رقمی به تعداد شماره های ارسالی می باشد.
هر کدام از این کدهای شناسه را باید کپی نمود و با وارد کردن در قسمت دریافت شماره، به همراه تصویر امنیتی، زمان ارسال، وضعیت ارسال و تحویل را مشاهده کرد. دقت داشته باشید که در این ماژول شماره ها بصورت کامل نمایش داده نخواهد شد.
226
نوع دوم گزارشگیری از ارسال پیامک:
این نوع، مربوط به ارسال های انجام شده از کلیه ماژول ها غیر از ماژول های ارسال انبوه معرفی شده در نوع اول می باشد.
برای دریافت گزارش ارسال در این موارد، کافیست به بخش پیام ها مراجعه نموده و با انتخاب قسمت ارسالی لیست ارسال های خود را مشاهده و عمل گزارش گیری را انجام دهید.
در هر سطر در قسمت گیرنده، یکی از این موارد قابل مشاهده می باشد:

 • نام و نام خانوادگی: این در حالتی است که مخاطب این پیامک تنها یک نفر باشد و شماره آن شخص در دفترچه تلفن قبلا ًذخیره شده باشد.
 • شماره موبایل: در این حالت نیز مخاطب پیامک تنها یک نفر بوده ولی شماره آن شخص در دفترچه تلفن ذخیره نشده است.
 • شماره ها: این مورد در حالتی نمایش داده می شود که مخاطبین پیامک بیش از یک نفر باشند.

در دو مورد نام و نام خانوادگی و شماره موبایل، این مقادیر به رنگ سبز یا قرمز دیده می شوند. سبز بودن آنها بدین معنی می باشد که ارسال به آنها انجام شده و قرمز بودنشان به این معنی است که ارسال به آنها به هر دلیلی انجام نشده است (بعنوان نمونه، ممکن است آن شماره موبایل جزو بلک لیست باشد). برای مشاهده وضعیت ارسال و وضعیت تحویل بصورت دقیق باید روی آیکن لامپ کنار آنها کلیک نمود. در صفحه ای که باز می شود، ملاحظه می کنید که اگر رنگ آن سبز بود در این قسمت هم وضعیت ارسال، ارسال شده و در صورتی که رنگ آن قرمز بود، وضعیت ارسال، ارسال نشده نمایش داده می شود.
227
برای مشاهده وضعیت تحویل باید روی "به روز نمایی گزارش تحویل (Delivery)" کلیک کرد. سپس در قسمت وضعیت تحویل یکی از عبارات رسیده به گوشی، نرسیده به گوشی، رسیده به مخابرات، نرسیده به مخابرات یا نامشخص نمایش داده می شود. مسلماً در حالتی که وضعیت ارسال، ارسال نشده باشد، وضعیت تحویل رسیده به مخابرات و رسیده به گوشی نخواهد بود.
نکاتی که در مورد زمان گزارش گیری مطرح شد، در این قسمت نیز باید در نظر گرفته شود.
با کلیک روی خروجی اکسل می توان گزارش ارسال را در یک فایل اکسل دریافت نمود و یا با کلیک روی گزینه چاپ، پرینت آن را تهیه نمود.برای حالتی که در قسمت گیرنده عبارت شماره ها وجود دارد، برای دریافت گزارش ارسال، روی شماره ها کلیک کنید تا وارد صفحه مربوط به دریافت گزارش شوید. بقیه مراحل مشابه مواردی می باشد که توضیح داده شد.
امکانات
228

ثبت نام

در کمتر از 1 دقیقه ارسال پیامک را شروع کنید.
شرایط و قوانین را مطالعه کرده و قبول دارم.

پنل خود را انتخاب کنید

مشاوره تلفنی رایگان
مشاوره رایگان تلفنی