9

امروزه ما می خواهیم به شما بگوییم که می توانید به راحتی وقتی که پیامک می دهید به افراد مختلف

می توانید از چند راهکار خوب استفاده بکنید که این راهکار ها می توانند در فروش و همچنین در

معرفی شرکت شما و همچنین محصول شما به خوبی کارایی داشته باشد برای مثال وقتی شما دارای

شرکت هستید می توانید وقتی اس ام اس ارسال می کنید . در انتهای اس ام اس نام شرکت را بدهید

تا این گونه افراد مختلف از این اس ام اس بیشتر اعتماد بکنند . ولی در همین موارد نیز ما به راحتی

نمی توانیم نام شرکتی را که شما می دهید . در انتهای پیام بگذاریم بلکه ما این گونه عمل می کنیم

که شما باید اول نامه ی رسمی از شرکتتان بیارید تا ما بتوانیم این گونه در انتهای هر پیام نام شرکت

را بزنیم . چون اگر این کار را نکنیم ممکن است برخی ها سو استفاده بکنند از این گونه پیامک ها .

پس همین امروز به جمع ما بپیوندید.