ارسال پیامک با نام تجاری به جای شماره

 

ارسال پیامک با نام تجاری به جای شماره

 

 

پیامک های خود را ارسال نمائید. ولی با نام تجاری خود به جای شماره ( مثلا MeliPayamak به جای ۱۰۰۰۹۸۹۷۹۶۹۵)

اکنون با این قابلیت ویژه؛  ملی پیامک توانسته است که این امکان را فراهم نماید که به جای این شماره های مبهم، عنوان تجاری شما بر روی موبایل گیرنده درج گردد.

این عناوین میتواند شامل موارد زیر باشد:

نام شرکت

عنوان موسسه

نام سازمان

برند و نام تجاری

نام محصول

اسم فروشگاه

عنوان فروشگاه اینترنتی

نام وب سایت

به این ترتیب برند و نام تجاری شما اولین چیزی است که گیرنده پیامک، آن را مشاهده نموده و توجه وی را جلب مینماید.