تعرفه ها

49 تعرفه ها:

نمایندگان محترم، قبل ازهرچیز،بایدتعرفه ارسال پیامک را در پنل خود ایجاد نمایند.
برای این کار، روی آیکن تعرفه ها کلیک نمایید.
همانطور که ملاحظه می فرمایید، این صفحه شامل دو گزینه درج تعرفه جدید و تنظیم تعرفه های پیش فرض می باشد.
50
با کلیک روی گزینه درج تعرفه جدید، صفحه ای باز خواهد شد که در آن می بایست یک بازه قیمت به ریال وارد نمایید. شروع این بازه در قسمت" از:" و پایان این بازه در قسمت" تا: " وارد خواهد شد.
نکات مهمی در نحوه تعریف این بازه ها وجود دارد از جمله اینکه:

  • بازه های تعرفه نباید هم پوشانی داشته باشند،مثلااگریک بازه بین ۱ تا ۱۰۰۰۰ریال تعریف کردید،بازه دوم باید از ۱۰۰۰۰شروع شود ونباید بعنوان مثال،از۱۰۰۰باشد .
  • بین بازه ها نباید فاصله بیافتد،مثلااگرتعرفه اولش مابین ۱تا۱۰۰۰۰است،اگرتعرفه دوم را از۱۰۵۰۰شروع کنید یک فاصله بین۱۰۰۰۰تا ۱۰۵۰۰ ایجاد خواهد شد که باعث بروز مشکل در هنگام پرداخت کاربر خواهد شد.
  • عدد انتهایی بازه شامل آن بازه نشده و در بازه بعدی در نظر گرفته می شود.
  • لازم به ذکر است، در هنگام درج تعرفه ها، حداقل تعرفه و حداکثر آن را در داخل بازه ها قرار دهید تا در هنگام تخصیص آن به کاربرانتان نیازی به ویرایش مجدد بازه ها نداشته باشید.

کاربرد ایجاد این بازه های قیمت، برای زمانی است که تمایل داشته باشید برای کاربر، تعرفه ثابت یا متغیر در نظر بگیرید که در بخش مربوط به بسته ها در مورد آنها، توضیح داده خواهد شد.
برای تعرفه ایجاد شده، در قسمت نام تعرفه، یک نام تعیین کنید و در قسمت پایه قیمت، مبلغی به ریال به عنوان قیمت پایه ای که برای این تعرفه در نظر گرفته اید ایجاد نموده و در نهایت روی ثبت کلیک نمایید.
با بستن پنجره، تعرفه ایجاد شده به عنوان یک رکورد، در همان صفحه نمایش داده خواهد شد.
51
در انتهای هر رکورد، گزینه های مدیریت قیمت، ویرایش و حذف مشاهده می شود.

مدیریت قیمت:در این بخش می توانید ضرایبخطوط را ملاحظه نمایید.
52
جدول بالایی نشان دهنده ضرایب شما برای پیش شماره های مختلف و جدول پایین، ضرایب تنظیم شده برای کاربران شما می باشد.
ضرایب موجود در حقیقت تعداد پیامک هایی می باشد که بابت هر نوع پیامک(انگلیسی یا فارسی)، از هر پیش شماره،بعد از ارسال، از موجودی پنل کسر می شود.
برای محاسبه تعرفه هر پیامک از پیش شماره های مختلف به ریال، کافی است ضریب آن در پایه تعرفه، ضرب شود.
برفرضاگرشمادرتعرفهایجادشدهپایهقیمتخودرا۱۰۰ریالتعریفکردهباشید،درمدیریتقیمتمیتوانیدملاحظهنماییدکهضریب پیامکفارسیازخطوط۱۰۰۰ برابر با ۱ می باشد و قیمت هر پیامک فارسی از خط ۱۰۰۰ بدین صورت محاسبه می شود:
۱۰۰×۱=۱۰۰ریال
واگرضریب پیام کلاتین ازخطوط۱۰۰۰برابربا۲٫۴۸باشد،قیمت هر پیامک از این خط به اینش کل محاسبه می شود:
۱۰۰× ۲٫۴۸=۲۴۸ریال
53
ضرایت موجود در ستون دریافت برای تمامی پیش شماره ها صفر می باشد و این بدین مفهوم است که دریافت پیامک بصورت پیشفرض منجر به کسر موجودی پنل نخواهد شد.
منظور از ضرایب هدفمند، ایرانسل و سرویس ها بدین شرح است:
ضریب ایرانسل مربوط به پیامک های ارسالی به شماره های ایرانسل، می باشد.
ضریب هدفمند مربوط به پیامک های ارسالی ازطریق ماژول منطقهای- هدفمند، می باشد.
ضریب سرویس ها مربوط به پیامک های ارسال شده ازبخش سرویس هامانند آب وهوا،دیکشنری،رتبه درگوگل،جستجوی دامنه،اطلاعات پروازو ... می باشد که به ازای هرارسالی که ازاین بخش صورت پذیرد، هزینه باتوجه به ضرایب ثبت شده،کسرمیگردد.

پیامک های فارسی یا انگلیسی ارسالی از پیش شماره های مختلف، چنانچه مربوط به سه ستون معرفی شده باشند، علاوه بر در نظر گرفتن ضرایب موجود در ستون های فارسی و انگلیسی، ضرایب موجود در ستون های هدفمند، ایرانسل یا سرویس ها نیز با توجه به نوع آنها در محاسبه هزینه در نظر گرفته می شوند. بعنوان مثال ضریب پیامک فارسی ازخطوط۱۰۰۰ برابر با ۱ می باشد و ضریب ارسال به شماره های ایرانسل از خطوط ۱۰۰۰، ۱٫۲ می باشد. تعرفه پایه را نیز بعنوان مثال برابر ۱۰۰ در نظر بگیرید. بنابراین قیمت هر پیامک فارسی از خط ۱۰۰۰ به یک شماره ایرانسل بدین صورت محاسبه می شود:
۱×۱٫۲×۱۰۰=۱۲۰ریال
در انتهای سطرهای مربوط به هر پیش شماره گزینه های ویرایش و حذف مشاهده می شود.
به منظور تغییر ضرایب موجود در هر سطر می توانید روی گزینه ویرایش کلیک نموده و نسبت به ثبت ضرایب مورد نظر خود اقدام نمایید. در انتها روی تایید کلیک نمایید در غیر اینصورت روی گزینه انصراف کلیک نمایید.

برای بازگرداندن ضرایب تغییر داده شده به حالت پیشفرض کافیست روی گزینه یکسان سازی ضرایب کلیک نمایید.
توجه داشته باشید حاصلضرب کلیه ضرایب در پایه قیمت، از آنچه برای خودتان محاسبه می گردد نباید کمتر باشد

ویرایش: با کلیک روی ویرایش در سطر مربوط به تعرفه ایجاد شده، میتوانید تعرفه ایجاد شده راویرایش نمایید. بازه مبلغ، نام و قیمت پایه و یا وضعیت نمایش آن را تغییردهید.
54

حذف: با کلیک روی گزینه حذف نیز، میتوانید تعرفه ایجاد شده را حذف نمایید.
در صورتی که یکی از کاربران شما در حال استفاده از بسته ای با این تعرفه می باشد، شما امکان حذف آن را ندارید. باید ابتدا در قسمت ویرایش کاربر، نوع بسته¬ی کاربر را به بسته با تعرفه ای متفاوت تغییر دهید و سپس بسته را حذف نمایید. تنها در این حالت می توانید بازه را حذف نمایید.
یکی از قابلیت های کاربردی که سامانه برای ایجاد تعرفه، در اختیار شما قرار داده است، گزینه تنظیم گزینه های پیش فرض می باشد.

برای استفاده از این گزینه، لازم است تعرفه های ایجاد شده حذف گردند. بنابراین چنانچه فرآیند ایجاد تعرفه برایتان مشکل می باشد، با کلیک روی این گزینه، تعرفه های پیش فرض سامانه برای شما ایجاد خواهند شد و در همان صفحه رکوردهای مربوط به این تعرفه ها نمایش داده خواهد شد.
55
گزینه های مدیریت قیمت، ویراش و حذف، در این حالت نیز در مورد تمامی تعرفه ها وجود دارد. به سادگی می توانید نام هر تعرفه و قیمت پایه آن را تغییر دهید. توجه داشته باشید، چنانچه تعرفه ای را حذف می نمایید یا بازه مبالغ آن را تغییر می دهید، نکاتی که در مورد نحوه ایجاد بازه مبالغ عنوان شد، یعنی رعایت عدم همپوشانی و رعایت عدم ایجاد فاصله بین آخرین مبلغ بازه در یک تعرفه و اولین مبلغ بازه در تعرفه بعدی، در نظر گرفته شود.

ثبت نام

در کمتر از 1 دقیقه ارسال پیامک را شروع کنید.
شرایط و قوانین را مطالعه کرده و قبول دارم.

پنل خود را انتخاب کنید

مشاوره تلفنی رایگان
مشاوره رایگان تلفنی