پیام ها

81پیام ها:

پیام ها مجموعه اطلاعاتی هستند که در صفحه نخست پنل، تمامی صفحات پنلو یا بصورت پاپاپ برایافراد زیرمجموعه درج میگردد. با انتخاب گزینه "درج پیام جدید" صفحه ای مانند شکل زیر، نمایش داده می شود.
82
عنوان پیام: عنوانی است که برای پیام درنظر میگیرید. کاربران شما پیامتان را با این عنوان مشاهده خواهند کرد.
متن پیام: با استفاده از ویرایشگر موجود، متن پیام خود را میتوانید ایجاد و یا ویرایش نمایید.‬‬‬‬‬‬‬
نوع پیام: می توانید نوع پیام خود را انتخاب نمایید.

  • اطلاع رسانی: اگر نوع پیام را اطلاع رسانی انتخاب کنید، آیکون83 مقابل پیام شما نشان داده خواهد شد.
  • هشدار: اگر نوع پیام را هشدار انتخاب کنید، آیکون 84 مقابل عنوان پیام شما نشان داده خواهدشد.
  • بروز مشکل در سامانه: اگر نوع پیام را بروز مشکل در سامانه انتخاب کنید، آیکون 85مقابل عنوان پیام شما نشان داده خواهد شد.
  • رفع مشکل: اگر نوع پیام را رفع مشکل انتخاب کنید، آیکون مقابل 86 عنوان پیام شما نشان داده خواهد شد.

محل نمایش: محلی است که عنوان پیام برای کاربران نمایش داده میشود:

  • صفحه اصلی: با انتخاب این گزینه، پیام در قسمت پائین صفحه نخست پنل کاربری(پایین نمودار)،نمایش داده می شود.
  • همه صفحات: با انتخاب این گزینه، پیام در بخش میانی تمامی صفحات پنل کاربری(پایین امکانات پنل)، نمایش داده می شود.
  • پاپاپ: با انتخاب این گزینه، عنوان پیام فقط یکبار در هنگام ورود کاربر، به صورت یک صفحه مجزا نمایش داده می شود.
  • ‬‬‬‬‬‬تاریخ شروع/تاریخ خاتمه: می توانید زمان مورد نظر برای نمایش پیام خود را درج نمایید.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ثبت نام

در کمتر از 1 دقیقه ارسال پیامک را شروع کنید.
شرایط و قوانین را مطالعه کرده و قبول دارم.

پنل خود را انتخاب کنید

مشاوره تلفنی رایگان
مشاوره رایگان تلفنی