وظیفه ها

101وظیفه ها:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

از طریق این بخش می توانیدبرای خود و یا همکاران خود وظایفیایجاد نموده و تخصیص دهید.همکاران با ورود به پنل خود پیغامی مشاهده می نمایند که وظیفه ای برای انجام دارند و همچنین می توانند پیشرفت آن را با درصد مشخص نمایند، همچنین وضعیت آن را بر روی یکی از موارد شروع نشده، در حال انجام یا تکمیل شده، تنظیم نمایند. پس از ثبت هر وظیفه، رکورد آن در همان صفحه نمایش داده می شود.
102

ثبت نام

در کمتر از 1 دقیقه ارسال پیامک را شروع کنید.
شرایط و قوانین را مطالعه کرده و قبول دارم.

پنل خود را انتخاب کنید

مشاوره تلفنی رایگان
مشاوره رایگان تلفنی