سفارش خط

107سفارش خط:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

از طریق این گزینه می توانید شماره های کاربران و نمایندگان خود را بر حسب وضعیت های مختلف جستجو نمایید.

  • کلیدواژه: در این بخش می توانید شماره مورد نظر خود را تایپ و بر اساس آن جستجو نمایید.
  • نوع: در این قسمت می توانید نوع را بر روی گزینه های موجود قرار دهید.در حال بررسی، درحال استعلام،شماره آزاد جهت ثبت، پرداخت شده، پرداخت شده منتظر ثبت و ...‬‬
  • پیش شماره:در این قسمت می توانید اپراتور مورد نظر خودرا انتخاب نمایید. مانند:۱۰۰۰،۲۰۰۰،۳۰۰۰،۵۰۰۰،۰۲۱،۲۴۵۲۱
  • تاریخ: می توانید تاریخ مورد نظر را انتخاب نمایید‬‬‬‬.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

108

ثبت نام

در کمتر از 1 دقیقه ارسال پیامک را شروع کنید.
شرایط و قوانین را مطالعه کرده و قبول دارم.

پنل خود را انتخاب کنید

مشاوره تلفنی رایگان
مشاوره رایگان تلفنی