راهنمای وب سرویس Send

آدرس وب سرویس:
https://api.payamak-panel.com/post/Actions.asmx برای کد نویسی دات نت
https://api.payamak-panel.com/post/Actions.asmx?wsdl برای کدنویسی php و Java

متد GetCredit ؛ این متد برای دریافت میزان اعتبار کاربر بکار می رود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
مقدار بازگشتی
ReturnValue Double میزان اعتبار به پیامک یا به ریال بسته به نوع پنل کاربری
۰: نام کاربری و یا رمز عبور اشتباه می باشد.

متد GetDeliveries ؛ جهت دریافت وضعیت تحویل پیامک های ارسال شده بصورت رندم بکار می رود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
recIds Long[] کدهای یکتای گیرنده که از متدهای ارسال پیامک بدست آمده است.
مقدار بازگشتی
ReturnValue Int[] ۰: ارسال شده به مخابرات
۱: رسیده به گوشی
۲: نرسیده به گوشی
۳: خطای مخابراتی
۵: خطای نامشخص
۸: رسیده به مخابرات
۱۶: نرسیده به مخابرات
۳۵: لیست سیاه
۱۰۰: نامشخص
۲۰۰: ارسال شده
۳۰۰: فیلتر شده
۴۰۰: در لیست ارسال
۵۰۰: عدم پذیرش

متد GetDelivery ؛ جهت دریافت وضعیت تحویل پیامک ارسال شده بکار می رود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
recIds Long کد یکتای گیرنده که از متدهای ارسال پیامک بدست آمده است.
مقدار بازگشتی
ReturnValue Int[] ۰: ارسال شده به مخابرات
۱: رسیده به گوشی
۲: نرسیده به گوشی
۳: خطای مخابراتی
۵: خطای نامشخص
۸: رسیده به مخابرات
۱۶: نرسیده به مخابرات
۳۵: لیست سیاه
۱۰۰: نامشخص
۲۰۰: ارسال شده
۳۰۰: فیلتر شده
۴۰۰: در لیست ارسال
۵۰۰: عدم پذیرش

متد GetDelivery2 ؛ جهت دریافت وضعیت تحویل پیامک ارسال شده بکار می رود

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
RecId String کد یکتای گیرنده که از متد های ارسال پیامک بدست آمده است.
مقدار بازگشتی
ReturnValue Int[] ۰: ارسال شده به مخابرات
۱: رسیده به گوشی
۲: نرسیده به گوشی
۳: خطای مخابراتی
۵: خطای نامشخص
۸: رسیده به مخابرات
۱۶: نرسیده به مخابرات
۱۰۰: نامشخص

متد GetInboxCount ؛ بررسی تعداد پیامک های دریافتی از طریق این متد انجام می شود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
IsRead Bool کجهت مشاهده پیامک های خوانده شده true و جهت مشاهده پیامک های خوانده نشده false استفاده شود.
مقدار بازگشتی
ReturnValue Int یک عدد: این عدد با توجه به پارامتر های ورودی، تعداد پیامک ها را نمایش می دهد.
-۱ : نام کاربری یا کلمه عبور وارد شده صحیح نمی باشد.

متد GetMultiDelivery ؛ جهت دریافت وضعیت تحویل پیامک ارسال شده بکار می رود(جهت ارسال های انبوه استفاده می شود)

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
RecId String یکی از کدهای یکتای گیرنده که از متد Sendsms بدست آمده است.
مقدار بازگشتی
ReturnValue byte[] ۰: ارسال شده به مخابرات
۱: رسیده به گوشی
۲: نرسیده به گوشی
۳: خطای مخابراتی
۵: خطای نامشخص
۸: رسیده به مخابرات
۱۶: نرسیده به مخابرات
۱۰۰: نامشخص

متد GetMultiDelivery2 ؛ جهت دریافت وضعیت تحویل پیامک ارسال شده بکار می رود(جهت ارسال های انبوه استفاده می شود)

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
RecId String کد یکتای گیرنده که از متد Sendsms بدست آمده است.
مقدار بازگشتی
ReturnValue string[] ۰: ارسال شده به مخابرات
۱: رسیده به گوشی
۲: نرسیده به گوشی
۳: خطای مخابراتی
۵: خطای نامشخص
۸: رسیده به مخابرات
۱۶: نرسیده به مخابرات
۱۰۰: نامشخص

متد GetSmsPrice ؛ جهت دریافت قیمت پیامک قبل از ارسال بکار می رود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
Username String نام کاربری شما در سامانه
Password String کلمه عبور شما در سامانه
IrancellCount Int تعداد شماره های ایرانسل
MtnCount Int تعداد شماره های همراه اول
From String شماره فرستنده
Text String متن ارسال
مقدار بازگشتی
ReturnValue double

متد SendSimpleSMS ؛ از این متد جهت ارسال پیامک به یک یا چند گیرنده مورد استفاده قرار می گیرد. محدودیت ۱۰۰ عددی در هر بسته ارسال

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
Username String نام کاربری شما در سامانه
Password String کلمه عبور شما در سامانه
From String شماره فرستنده
To String[] آرایه ای از رشته حروف است که هر خانه آرایه شامل یک شماره موبایل می باشد، حداکثر ۱۰۰ شماره در هر بار فراخوانی
Text String متن پیامک
IsFlash boolean تعیین می کند آیا پیامک بصورت فلش ارسال گردد یا خیر
مقدار بازگشتی
ReturnValue String[] یک عدد: recId ارسال
۰ : نام کاربری یا رمز عبور اشتباه می باشد.
۱ : درخواست با موفقیت انجام شد.
۲: اعتبار کافی نمی باشد.
۳٫ محدودیت در ارسال روزانه
۴٫ محدودیت در حجم ارسال
۵٫شماره فرستنده معتبر نمی باشد.
۶٫سامانه در حال بروزرسانی می باشد.
۷٫متن حاوی کلمه فیلتر شده می باشد.
۹٫ ارسال از خطوط عمومی از طریق وب سرویس امکان پذیر نمی باشد.
۱۰٫کاربر مورد نظر فعال نمی باشد.
۱۱٫ ارسال نشده
۱۲٫ مدارک کاربر کامل نمی باشد.

متد SendSimpleSMS2 ؛ :از این متد جهت ارسال پیامک به یک گیرنده مورد استفاده قرار می گیرد.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
Username String نام کاربری شما در سامانه
Password String کلمه عبور شما در سامانه
From String شماره فرستنده
To String شماره گیرنده
Text String متن پیامک
IsFlash boolean تعیین می کند آیا پیامک بصورت فلش ارسال گردد یا خیر
مقدار بازگشتی
ReturnValue String یک عدد: recId ارسال
۰ : نام کاربری یا رمز عبور اشتباه می باشد.
۱ : درخواست با موفقیت انجام شد.
۲: اعتبار کافی نمی باشد.
۳٫ محدودیت در ارسال روزانه
۴٫ محدودیت در حجم ارسال
۵٫شماره فرستنده معتبر نمی باشد.
۶٫سامانه در حال بروزرسانی می باشد.
۷٫متن حاوی کلمه فیلتر شده می باشد.
۹٫ ارسال از خطوط عمومی از طریق وب سرویس امکان پذیر نمی باشد.
۱۰٫کاربر مورد نظر فعال نمی باشد.
۱۱٫ ارسال نشده
۱۲٫ مدارک کاربر کامل نمی باشد.

متد SendSms ؛ :این متد جهت ارسال پیامک پیشرفته به یک یا چند گیرنده استفاده می شود. محدودیت ۱۰۰ عددی در هر بسته ارسال

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
Username String نام کاربری شما در سامانه
Password String کلمه عبور شما در سامانه
From String شماره فرستنده
To String[] شماره گیرنده
Text String متن ارسالی
IsFlash boolean متن بصورت flash ارسال گردد
UDH String سرآمد پیامک (برای ارسال پیامک روی یک پورت خاص)
RecId Ref Long[] هرخانه آرایه یک کد یکتا به ازای هر گیرنده تولید می کند ، این کد یکتا برای دریافت delivery کاربر دارد
Status Ref Byte[] هر خانه آرایه یک ۰ یا ۱ بوده که به ازای هر گیرنده تولید می شود و نشانگر این است که پیامک به این گیرنده موفق ارسال گردیده یا نه (۰ به معنی ارسال شده و ۱ به معنی ارسال نشده می باشد.
مقدار بازگشتی
ReturnValue Int یک عدد: recId ارسال
۰ : نام کاربری یا رمز عبور اشتباه می باشد
۱ : درخواست با موفقیت انجام شد.
۲: اعتبار کافی نمی باشد.
۳٫ محدودیت در ارسال روزانه
۴٫ محدودیت در حجم ارسال
۵٫شماره فرستنده معتبر نمی باشد.
۶٫سامانه در حال بروزرسانی می باشد.
۷٫متن حاوی کلمه فیلتر شده می باشد.
۹٫ ارسال از خطوط عمومی از طریق وب سرویس امکان پذیر نمی باشد.
۱۰٫کاربر مورد نظر فعال نمی باشد.
۱۱٫ ارسال نشده
۱۲٫ مدارک کاربر کامل نمی باشد.

متد SendWithDomain ؛ جهت ارسال پیامک با دامنه استفاده می شود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
Username String نام کاربری شما در سامانه
Password String کلمه عبور شما در سامانه
From String شماره فرستنده
To String[] شماره گیرنده
Text String متن پیام
IsFlash bool مشخص میکند پیام بصورت flash ارسال گردد.
domainName String دامنه
مقدار بازگشتی
ReturnValue String یک عدد: recId ارسال
۰ : نام کاربری یا رمز عبور اشتباه می باشد
۱ : درخواست با موفقیت انجام شد.
۲: اعتبار کافی نمی باشد.
۳٫ محدودیت در ارسال روزانه
۴٫ محدودیت در حجم ارسال
۵٫شماره فرستنده معتبر نمی باشد.
۶٫سامانه در حال بروزرسانی می باشد.
۷٫متن حاوی کلمه فیلتر شده می باشد.
۹٫ ارسال از خطوط عمومی از طریق وب سرویس امکان پذیر نمی باشد.
۱۰٫کاربر مورد نظر فعال نمی باشد.
۱۱٫ ارسال نشده
۱۲٫ مدارک کاربر کامل نمی باشد.

متد GetMessages ؛ جهت بررسی پیامک های دریافتی استفاده می شود

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
Username String نام کاربری شما در سامانه
Password String کلمه عبور شما در سامانه
Location Int مشخص کننده نوع پیامک است، اگر ۱ باشد پیامک های دریافتی، اگر ۲ باشد پیامک های ارسالی را مشخص می کند و اگر -۱ تنظیم شود کلیه پیامک ها درخواست می شوند.
From String شماره فرستنده (مثلا: ۱۰۰۰۱۲۳) ، در صورت خالی گذاشتن این پارامتر، پیام های کلیه شماره ها دریافت می شود.
Index Int اندیس مربوط به ردیف پیام های دریافتی – پیشنهاد می گردد این مقدار را ۰ در نظر بگیرید
Count Int تعداد رکورد درخواستی
مقدار بازگشتی
ReturnValue List of class MessagesBL []

راهنمای پنل کاربری

ثبت نام

در کمتر از 1 دقیقه ارسال پیامک را شروع کنید.
شرایط و قوانین را مطالعه کرده و قبول دارم.

پنل خود را انتخاب کنید

مشاوره تلفنی رایگان
مشاوره رایگان تلفنی