راهنمای وب سرویس Schedule

آدرس وب سرویس:
https://api.payamak-panel.com/post/Actions.asmx برای کد نویسی دات نت
https://api.payamak-panel.com/post/Actions.asmx?wsdl برای کدنویسی php و Java

متد AddMultipleSchedule ؛ جهت ارسال متناظر زماندار استفاده می شود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
To String[] آرایه ای از شماره های مورد نظر جهت ارسال (شماره های دریافت کننده پیامک)
From String[] شماره خط اختصاصی جهت ارسال، به عنوان مثال: ۱۰۰۰۱۲۳
Text String[] آرایه ای از متون موردنظر جهت ارسال (این متون به ترتیب برای آرایه مربوط به شماره ها ی دریافت کننده، ارسال می شوند)
Isflash Bool نحوه ارسال به صورت فلش یا معمولی را تعیین می کند. (true = تائید ارسال فلش و false= ارسال معمولی)
ScheduleDateTime DateTime[] زمان ارسال هر پیامک را به ترتیب برای آرایه مربوط به شماره های دریافت کننده، مشخص می کند.
Period Schedule.periodType تنظیم دفعات ارسال
مقدار بازگشتی
ReturnValue Int[] ۰ : نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمی باشد.
۱ : ارسال با موفقیت انجام شد.
۲ : اعتبار کافی نمی باشد.
۳ : محدودیت در ارسال روزانه
۴ : محدودیت در حجم ارسال
۵ : شماره فرستنده معتبر نمی باشد.
۶ : سامانه درحال بروز رسانی می باشد.
۷ : متن پیامک حاوی کلمات فیلتر شده می باشد.
۸ : عدم رسیدن به حداقل ارسال
۹ : ارسال از خطوط عمومی از طریق وب سرویس امکانپذیر نمی باشد.
۱۰ : کاربر مسدود شده است.

متد AddSchedule ؛ جهت ارسال زماندار استفاده می شود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
To String آرایه ای از شماره های مورد نظر جهت ارسال (شماره های دریافت کننده پیامک)
From String شماره خط اختصاصی جهت ارسال، به عنوان مثال: ۱۰۰۰۱۲۳
Text String متن موردنظر جهت ارسال
Isflash Bool نحوه ارسال به صورت فلش یا معمولی را تعیین می کند. (true = تائید ارسال فلش و false= ارسال معمولی)
ScheduleDateTime DateTime[] زمان ارسال هر پیامک را مشخص می کند.
Period Schedule.periodType تعیین نحوه تکرار ارسال
مقدار بازگشتی
ReturnValue int کد بسته
۰ : نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمی باشد.
۱ : ارسال با موفقیت انجام شد.
۲ : اعتبار کافی نمی باشد.
۳ : محدودیت در ارسال روزانه
۴ : محدودیت در حجم ارسال
۵ : شماره فرستنده معتبر نمی باشد.
۶ : سامانه درحال بروز رسانی می باشد.
۷ : متن پیامک حاوی کلمات فیلتر شده می باشد.
۸ : عدم رسیدن به حداقل ارسال
۹ : ارسال از خطوط عمومی از طریق وب سرویس امکانپذیر نمی باشد.
۱۰ : کاربر مسدود شده است.

متد AddUsance ؛ جهت ارسال سررسید استفاده می شود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
To String آرایه ای از شماره های مورد نظر جهت ارسال (شماره های دریافت کننده پیامک)
From String شماره خط اختصاصی جهت ارسال، به عنوان مثال: ۱۰۰۰۱۲۳
Text String متن موردنظر جهت ارسال
Isflash Bool نحوه ارسال به صورت فلش یا معمولی را تعیین می کند. (true = تائید ارسال فلش و false= ارسال معمولی)
ScheduleDateTime DateTime[] زمان شروع ارسال برای پیامک های سر رسید
RepeatAfterDays int تکرار ارسال پس از این تعداد روز لحاظ می شود.
ScheduleEndDateTime DateTime زمان پایان ارسال برای پیامک های سر رسید
مقدار بازگشتی
ReturnValue int ۰ : نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمی باشد.
۱ : ارسال با موفقیت انجام شد.
۲ : اعتبار کافی نمی باشد.
۳ : محدودیت در ارسال روزانه
۴ : محدودیت در حجم ارسال
۵ : شماره فرستنده معتبر نمی باشد.
۶ : سامانه درحال بروز رسانی می باشد.
۷ : متن پیامک حاوی کلمات فیلتر شده می باشد.
۸ : عدم رسیدن به حداقل ارسال
۹ : ارسال از خطوط عمومی از طریق وب سرویس امکانپذیر نمی باشد.
۱۰ : کاربر مسدود شده است.

متد GetScheduleStatus ؛ جهت مشاهده وضعیت ارسال های زماندار استفاده می شود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
ScheduleId Int آی دی مربوط به ارسال زماندار
مقدار بازگشتی
ReturnValue int ۰ : منتظر ارسال
۱ : در حال ارسال
۲ : ارسال شده
۳ : ارسال نشده
۴: کنسل شده
۵: حذف شده
۶: تایید نشده
۱۰: منتظر تایید
-۱: نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمی باشد.

متد RemoveSchedule ؛ جهت مشاهده وضعیت ارسال های زماندار استفاده می شود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
ScheduleId Int آی دی مربوط به ارسال زماندار
مقدار بازگشتی
ReturnValue int ۰ : نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمی باشد.
۱ : حذف با موفقیت انجام شد.

راهنمای پنل کاربری

ثبت نام

در کمتر از 1 دقیقه ارسال پیامک را شروع کنید.
شرایط و قوانین را مطالعه کرده و قبول دارم.

پنل خود را انتخاب کنید

مشاوره تلفنی رایگان
مشاوره رایگان تلفنی