راهنمای وب سرویس Receive

آدرس وب سرویس:
https://api.payamak-panel.com/post/Actions.asmx برای کد نویسی دات نت
https://api.payamak-panel.com/post/Actions.asmx?wsdl برای کدنویسی php و Java

متد ChangeIsRead؛ جهت دانلود فکس های دریافتی استفاده می شود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
Location Int مشخص کننده نوع پیامک است، اگر ۱ باشد پیامک های دریافتی، اگر ۲ باشد پیامک های ارسالی را مشخص می کند و اگر -۱ تنظیم شود کلیه پیامک ها درخواست می شوند.
From String شماره فرستنده (مثلا: ۱۰۰۰۱۲۳) ، در صورت خالی گذاشتن این پارامتر، پیام های کلیه شماره ها دریافت می شود.
Index Int اندیس مربوط به ردیف پیام های دریافتی – پیشنهاد می گردد این مقدار را ۰ در نظر بگیرید
Count Int تعداد رکورد درخواستی
changeIsRead bool
مقدار بازگشتی
ReturnValue List of class MessagesBL []

متد GetInboxCount؛ بررسی تعداد پیامک های دریافتی از طریق این متد انجام می شود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
IsRead Bool جهت مشاهده پیامک های خوانده شده true و جهت مشاهده پیامک های خوانده نشده false استفاده شود.
مقدار بازگشتی
ReturnValue Int یک عدد: این عدد با توجه به پارامتر های ورودی، تعداد پیامک ها را نمایش می دهد.
-۱ : نام کاربری یا کلمه عبور وارد شده صحیح نمی باشد.

متد GetMessages؛ جهت بررسی پیامک های دریافتی استفاده می شود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
Location Int مشخص کننده نوع پیامک است، اگر ۱ باشد پیامک های دریافتی، اگر ۲ باشد پیامک های ارسالی را مشخص می کند و اگر -۱ تنظیم شود کلیه پیامک ها درخواست می شوند.
From String شماره فرستنده (مثلا: ۱۰۰۰۱۲۳) ، در صورت خالی گذاشتن این پارامتر، پیام های کلیه شماره ها دریافت می شود.
Index Int اندیس مربوط به ردیف پیام های دریافتی – پیشنهاد می گردد این مقدار را ۰ در نظر بگیرید
Count Int تعداد رکورد درخواستی
مقدار بازگشتی
ReturnValue List of class MessagesBL []

متد GetMessageStr؛ جهت بررسی پیامک های دریافتی استفاده می شود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
Location Int مشخص کننده نوع پیامک است، اگر ۱ باشد پیامک های دریافتی، اگر ۲ باشد پیامک های ارسالی را مشخص می کند و اگر -۱ تنظیم شود کلیه پیامک ها درخواست می شوند.
From String شماره فرستنده (مثلا: ۱۰۰۰۱۲۳) ، در صورت خالی گذاشتن این پارامتر، پیام های کلیه شماره ها دریافت می شود.
Index Int اندیس مربوط به ردیف پیام های دریافتی – پیشنهاد می گردد این مقدار را ۰ در نظر بگیرید
Count Int تعداد رکورد درخواستی
مقدار بازگشتی
ReturnValue string پیام های دریافتی

متدGetMessagesByDate؛ جهت بررسی پیامک های دریافتی بر اساس تاریخ استفاده می شود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
Location Int مشخص کننده نوع پیامک است، اگر ۱ باشد پیامک های دریافتی، اگر ۲ باشد پیامک های ارسالی را مشخص می کند و اگر -۱ تنظیم شود کلیه پیامک ها درخواست می شوند.
From String شماره فرستنده (مثلا: ۱۰۰۰۱۲۳) ، در صورت خالی گذاشتن این پارامتر، پیام های کلیه شماره ها دریافت می شود.
Index Int اندیس مربوط به ردیف پیام های دریافتی مثلا: از ردیف ۱
Count Int تعداد رکورد درخواستی
DateFrom Datetime از تاریخ
DateTo Datetime تا تاریخ
مقدار بازگشتی
ReturnValue List of class MessagesBL []

متد GetMessagesReceptions ؛ : مشاهده مشخصات پیام( شماره موبایل، تاریخ و recid)

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
msgIds Int Id مربوط پیام مورد نظر
fromRows Int شماره ردیف (برای مشاهده کلیه پیام های کد مورد نظر پیشنهاد می گردد ۰ در نظر گرفته شود)
مقدار بازگشتی
ReturnValue List of class MessagesBL []

متد GetMessagesWithChangeIsRead ؛

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
Location Int مشخص کننده نوع پیامک است، اگر ۱ باشد پیامک های دریافتی، اگر ۲ باشد پیامک های ارسالی را مشخص می کند و اگر -۱ تنظیم شود کلیه پیامک ها درخواست می شوند.
From String شماره فرستنده (مثلا: ۱۰۰۰۱۲۳) ، در صورت خالی گذاشتن این پارامتر، پیام های کلیه شماره ها دریافت می شود.
Index Int اندیس مربوط به ردیف پیام های دریافتی – پیشنهاد می گردد این مقدار را ۰ در نظر بگیرید
Count Int تعداد رکورد درخواستی.
isRead bool جهت مشاهده پیامک های خوانده شده true و جهت مشاهده پیامک های خوانده نشده false استفاده شود.
changeIsRead bool در صورتی که می خواهید وضعیت پیام به خوانده شده تغییر پیدا نکند این گزینه را false قرار دهید.
مقدار بازگشتی
ReturnValue List of class MessagesBL []

متد GetUsersMessagesByDate ؛ جهت بررسی پیامک های دریافتی کاربران بر اساس تاریخ استفاده می شود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
Location Int مشخص کننده نوع پیامک است، اگر ۱ باشد پیامک های دریافتی، اگر ۲ باشد پیامک های ارسالی را مشخص می کند و اگر -۱ تنظیم شود کلیه پیامک ها درخواست می شوند.
From String شماره فرستنده (مثلا: ۱۰۰۰۱۲۳) ، در صورت خالی گذاشتن این پارامتر، پیام های کلیه شماره ها دریافت می شود.
Index Int اندیس مربوط به ردیف پیام های دریافتی مثلا: از ردیف ۱
Count Int تعداد رکورد درخواستی.
DateFrom Datetime از تاریخ
DateTo Datetime تا تاریخ
مقدار بازگشتی
ReturnValue List of class MessagesBL []

متد RemoveMessages ؛ حذف پیام دریافتی

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
Location MessageLocation مشخص کننده نوع پیام (دریافتی ، اسالی،...)
msgIds String Id مربوط پیام مورد نظر
مقدار بازگشتی
ReturnValue int ۱: پیام مورد نظر حذف گردید
۰: نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمی باشد.

راهنمای پنل کاربری

ثبت نام

در کمتر از 1 دقیقه ارسال پیامک را شروع کنید.
شرایط و قوانین را مطالعه کرده و قبول دارم.

پنل خود را انتخاب کنید

مشاوره تلفنی رایگان
مشاوره رایگان تلفنی