بسته ها

56بسته ها:

نمایندگان محترم لازم است پس از تعریف تعرفه های مورد نظر خود، اقدام به ایجاد بسته های موردنظر نمایند.
برای این منظور روی آیکن بسته ها کلیک نمایید.
در این قسمت مجموع های ازپیشفرض هاودسترسی ها برای شما فراهم می گردد وبه شما کمک می کند،بسته های متنوعی برای فروش به کاربر ارائه نمایید.
دو گزینه درج بسته جدید و تنظیم بسته های پیشفرض را ملاحظه می نمایید.
57
با کلیک روی گزینه تنظیم بسته های پیشفرض، می توانید بسته هایی را که سامانه بصورت پیشفرض در نظر گرفته است، تنظیم نمایید.
در غیر این صورت، روی درج بسته جدید کلیک نمایید.
قسمت های مختلف این صفحه بدین شرح می باشد
58

 1. نام بسته: یک نام دلخواه است که بتوانید بسته های مختلف را ازهم تفکیک نمایید.
 2. تعرفه: میتوانید ازمیان تعرفه های یک هدر بخش تعرفه ها تعیین کرده اید،یک تعرفه رابه صورت پیشفرض برای هربسته انتخاب نمایید.
 3. درصورت داشتن چند قالب گرافیکی،میتوانید قالب گرافیکی موردنظررابه هر بسته تخصیص بدهید. دو نوع موجود برای انتخاب از این قسمت، گرافیکی و ساده می باشند.
 4. حداکثر کاربران: عدد وارد شده در این قسمت، مشخص کننده ی تعداد زیر کاربرانی است که کاربران استفاده کننده از این بسته، قادر به ایجاد آنها خواهند بود.
 5. اعتبارپیشفرض: تعداد پیامکی است که به صورت هدیه دراختیار کاربر قرارخواهد گرفت. ازاین گزینه میتوانید برای تخفیف و یا اعتبارهدیه استفاده نمایید.به طورمثال میتوانید۱۰پیامک رابه صورت هدیه به کاربران خود اختصاص دهید.
 6. قیمت بسته: میزان قیمتی است که برای بسته (پنل)خود تعریف می نمایید.توجه داشته باشید قیمت بسته راباید باتوجه به تعرفهای که برای بسته خود تعریف کرده اید،تعیین نمایید. به طورمثال اگرتعرفه پایه رابرای این بسته را۱۰۰ریال تعیین کرده باشید وبخواهید قیمت بسته را۱۰۰۰۰۰ریال تعریف نمایید باید ۱۰۰۰۰۰ریال را تقسیم بر۱۰۰ریال (که تعرفه پایه بسته ی شمامی باشد) نمایید ونتیجه که عدد۱۰۰۰ است رادرقیمت بسته قراردهید. بنابراین قیمت بسته معادل۱۰۰۰پیامک است.
 7. نوع کاربر: این قسمت شامل سه نوع کاربر عادی، نماینده و همکار می باشد. البته این گزینه در حالت عادی غیرفعال است و در حالت پیش فرض کاربر عادی می باشد. برای ایجاد نماینده نیاز به کسب مجوز وجود دارد.برای این کار کافیست از طریق تیک، درخواست خود را اعلام نمایید تا این دسترس طی شرایط خاص برای شما فراهم گردد.
 8. حداکثر تیکت درآن واحد: حداکثر تعداد تیکتی است که کاربران این بسته میتوانند مطرح نمایند و تا زمانیکه این تعداد تیکت ازطرف نماینده پاسخ داده نشود،کاربرنمیتواند تیکت جدیدی ارسال نماید.
 9. حداکثراستعلام شماره درآن واحد: حداکثرتعداد شماره هایی است که کاربران این بسته میتوانند استعلام نمایند و تازمانیکه این تعداد شمارها ستعلام نشده باشند،کاربرنمیتواند شماره جدیدی استعلام نماید.
 10. تعرفه ثابت: درصورتی که گزینه "تعرفه ثابت" راعلامت دار نمایید،بازه های تعرفه ای که درقسمت تعرفه ها،دربخش بازه قیمت،لحاظ کرده اید، برای این بسته غیرفعال خواهدشد،یعنی کاربرانی که ازاین بسته استفاده می نمایند،چه یک ریال شارژانجام دهند،چه مبلغی بالاتر،تعرفه آنها تغییرنخواهد کرد و قیمت پایه ای که برای تعرفه قبلاً مشخص کرده بودید، برای کاربران بسته در نظر گرفته خواهد شد.وهزینه ارسال پیامک برای کاربر ثابت خواهد بود.درغیراینصورت،اگرتیک مربوطبه "تعرفه ثابت" را فعال نکرده باشید، تعرفه متغیر خواهد شد و سامانه به صورت خودکار،بازه های تعرفه ای که درقسمت تعرفه ها لحاظ کرده اید رابرای این بسته فعال خواهد نمود. بنابراین تعرفه کاربران استفاده کننده از این بسته، برحسب میزان شارژتغییرخواهدکرد. یعنی کاربربا میزان شارژبیشتر،هزینه پیامک کمتری پرداخت خواهد کرد.لطفاً به مثال زیرتوجه فرمائید:
  جدول
  فرض کنید به کاربرتان تعرفهBرا اختصاص داده وگزینه تعرفه ثابت را علامتدارنکرده باشید،دراینصورت تعرفه کاربر، متغیر در نظر گرفته شده وبه هرمیزان شارژ انجام دهد، با توجه به اینکه مبلغ شارژ در بازه ی کدام یک از تعرفه ها قرار خواهد گرفت، قیمت پایه ی همان تعرفه، برای وی لحاظ خواهد شد .یعنی اگرکاربر به میزان صفر ریال شارژانجام دهد،تعرفهAبرای وی لحاظ خواهد شد، بنابراین هر پیامک فارسی برایش ۱۲۰ ریال محاسبه می شود و اگر ۱۰۵۰۰ ریال شارژ انجام دهد، تعرفه B برای وی لحاظ خواهد شد و هر پیامک فارسی برای وی ۱۱۰ ریال محاسبه خواهد شد و اگر به ۲۰۵۰۰ ریال شارژ انجام دهد، تعرفه C برایش لحاظ شده و هر پیامک فارسی برای وی ۱۰۰ ریال محاسبه خواهد شد.درصورتی که دربخش بسته ها،تعرفهB به یکی ازبسته ها تخصیص داده شود،وتیک تعرفه ثابت راعلامت دارنمائید،کاربربه هرمیزان شارژ انجام دهد،هزینه ارسال هرپیامک فارسی،همان۱۱۰ریال محاسبه میشود. یعنی دراین حالت اگریک ریال شارژانجام شود،و یابه عنوان مثال۳۰۰۰۰ریال شارژصورت پذیرد،درهرصورت تعرفه پایه ارسال،همان۱۱۰ریال محاسبه می گردد.
 11. وب سرویس ارسال: با علامتدار نمودن این گزینه به کاربران این بسته، دسترسی استفاده از وب سرویس برای ارسال پیامک، فراهم خواهد شد. درصورتی که این گزینه را علامتدار ننمایید،وب سرویس برای کاربرغیرفعال شده و کاربرامکان استفاده از وب سرویس را نخواهد داشت.
 12. URL: برای فراهم نمودن امکان ارسال از طریق URL‬ و نیز وب سرویس برای کاربر، می بایست این مورد را انتخاب نمود‬‬‬‬‬‬‬‬‬.‬‬‬‬‬‬‬‬
 13. پس ازانتخاب گزینه "ثبت بسته"،بسته مانند نمونه زیرایجاد میگردد:59دقت نمایید که پس ازدرج بسته جدید،حتماً دسترسی ها را تنظیم نمایید.بدین منظور روی گزینه دسترسی مربوط به هر تعرفه کلیک نمایید.

دسترسی: دراین بخش میتوانید مجوزهای لازم جهت دسترسی به هربخش راتنظیم نمایید،اینکارکمی وقتگیر بوده ولی یکباربرای همیشه انجام می گیرد.
60
دراین بخش دسترسی هابه شرح زیرمی باشد:

 1. بااین رنگ بندیها،ماژولهای کاربر، زیرماژول های کاربر، ماژول های پنل نمایندگی و زیرماژولهای پنل نمایندگی تفکیک شده است.دقت بفرمایید که برای پنل های کاربری،دسترسی های مدیریت نباید داده شود،دسترسی های مدیریت ویژه مدیران و نمایندگان می باشد .
 2. دراین بخش میتوانید دسترسی های تنظیم شده دریک بسته را دربسته دیگرکپی نمایید.
 3. دربخش مشاهده ودسترسی با انتخاب گزینه همه، امکان مشاهده و دسترسی به تمامی موارد موجود فراهم می شود و با انتخاب هیچکدام، امکان مشاهده و دسترسی به هیچ یک نخواهد بود.
  ستون مشاهده،تعیین می کند که آیا هربخش درلیست امکانات نمایش داده شود یا خیروستون دسترسی تعیین می کند که کاربربه هر بخش دسترسی داشته باشد یاخیر.این امرمیتواند کاربرد تبلیغاتی داشته باشد به این نحو که یک کاربرمنویی را مشاهده کند ولی دسترسی نداشته باشد.نماینده از این طریق می تواندامکان مشاهده بخشی را به کاربر بدهد ولی دسترسی به آن را خیر. از این طریق چنانچه کاربر تمایل به استفاده از این بخش داشته باشد، با پرداخت هزینه، دسترسی لازم توسط نماینده برایش ایجاد خواهد شد. در انتهای لیست امکانات گزینه "دسترسی ها برای تمامی کاربران این بسته مجددا تنظیم شود" را مشاهده خواهید نمود.تیک زدن این گزینه برای حالتی استفاده می شود که قرار است به بسته مورد نظر، دسترسی خاصی را اضافه نمایید. در این حالت چنانچه بخواهید کاربران قبلی این بسته نیز امکان استفاده از بخش جدید را داشته باشند، لازم است این گزینه را علامت دار نمایید.
  در انتهای هر گونه تغییرات ، روی تایید انتهای لیست کلیک نمایید.

ویرایش: با کلیک روی گزینه "ویرایش" امکان ویرایش بسته را خواهید داشت.

حذف: با کلیک روی گزینه "حذف" درصورت انتخاب پاسخ "بله" بسته حذف خواهد شد.
در صورتی که یکی از کاربران شما در حال استفاده از این بسته باشد، امکان حذف آن را ندارید. باید ابتدا در قسمت ویرایش کاربر، نوع بسته کاربر را به بسته ای متفاوت تغییر دهید و سپس بسته را حذف نمایید.
درهنگام درج کاربر،به صورت خودکارمقادیر و دسترسی های پیشفرض،به کاربرتخصیص داده خواهد شد.
در بخش بسته ها نیز همچون بخش تعرفه ها، گزینه تنظیم بسته های پیش فرض قرار دارد که با کلیک روی آن، بسته های پیش فرض سامانه با کلیه تنظیمات و دسترسی ها برای شما فعال می شوند که امکان ویرایش و یا حذف هر یک وجود خواهد داشت. لازم است دسترسی های درنظرگرفته شده برای ماژول های مختلف در هر بسته را با کلیک روی ویرایش و با استفاده از تیک، اضافه یا کم نمود.
61

ثبت نام

در کمتر از 1 دقیقه ارسال پیامک را شروع کنید.
شرایط و قوانین را مطالعه کرده و قبول دارم.

پنل خود را انتخاب کنید

مشاوره تلفنی رایگان
مشاوره رایگان تلفنی