5

اگر می خواهید بدانید که چگونه بتوانید پیامک بدهید تا خوانده شود خوب ما می اییم و تمام نکات را

به شما می گوییم . یعنی می اییم به شما می گوییم که چرا و چگونه پیامک بدهیم تا خوانده شود .

برای مثال پیامکی را که ما می دهیم باید به گونه ای باشد که وقتی فرد می خواند باید ساده باشد

باید پیامک ما به گونه ای باشد . که هر فردی که ان را می خواند . ان را بفهمد یعنی اگر می خواهیم

ما جنسی را بفروشیم . اول باید ببینیم که جنس ما در مورد چه کسانی هست . ایا این افراد از

این جنس خوششان می اید یا نه . ایا این جنسی را که ما می خواهیم به دیگران بفروشیم . واقعا

این افرادی که پیامک بهشان می زنیم در سطح و توانشان هست که بیایند و این جنس را بخرند

یا نه . و خیلی از موارد دیگر . برای مثال در پیام هایتان برای کاربرانتان جمله ی را بنویسید

که این جمله به گونه ای باشد که کاربر فکر بکند . برایش ارزش قائل هستید . پس همین امروز به ما

بپیوندید تا ما کار هایمان را یاد شما بدهید.