برترین سامانه پیامک

ایا شما می خواهید که بدانید اولین پیامک در دنیا کی ارسال شده است خوب با دانستن این

اطلاعات شما می توانید هر روز اطلاعاتتان را گسترش بدهید و خوشحال بشوید خوب اولین پیامک

اگر اشتباه نکنیم و اطلاعاتمان درست باشد حدود بیش از ۲۲ سال پیش ارسال شده است

یعنی در سال ۱۹۹۲ اولین پیامک ارسال شده است خوب با دانستن این اطلاعات شما می توانید

برای دیگران این اعداد و ارقام را تعریف بکنید و مورد تمجید دیگران قرار بگیرید که چه قدر

اطلاعات عمومی شما زیاد است . اولین پیامک دنیا این گونه ارسال شده است : توسط بریت نیل پاپ‌وُورس به مدیر اپراتور وُدافون، ریچارد جرویس در مهمانی کارمندان در شب کریسمس ارسال شد که متن آن این بود: “کریسمس مبارک” خوب شما دیگر فهمیدید که اولین پیامک دنیا در چه سالی و توسط چه کسی ارسال

شده است و از همه مهم تر در اولین پیامکی که در دنیا ارسال شده است چه چیزی در ان بوده است

که امروز با خواندن این مطالب ما فهمیدید که همه ی این مطالب چگونه رخ داده است .