11

ایا تا الان با خود فکر کرده اید چرا باید پیامک هدفمند ما ارسال بکنیم خوب این سوال خیلی ساده است و

می شود به راحتی جواب این سوال را داد پیامک هدفمند می تواند…

هم در هزینه ی ما و هم در وقت ما کاملا

صرفه جویی را ایجاد بکند . برای مثال ما اگر بخواهیم چیزی را تبلیغ بکنیم و بدانیم که این محوصلی که ما داریم و مربوط به پزشکان هست خود باید حتما پیام های را که می فرستیم مربوط به پزشکان باشد اگر این

گونه باشد ان موقعه است که ما می توانیم نتیجه ی کار خود را ببینیم . به این گونه پیامک ها . می گویند پیامک های هدفمند .